پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

10 جولای 0

(سایت دانلود مقاله )- —150

شماره دانشجوئي : 901020180 رشته تحصيلي : نمایش / کارگردانی تاريخ شروع پايان نامه : نیم سال اول 92-93 تاريخ اتمام پايان نامه : نیم سال دوم 92-93 استاد راهنما : ناصر باباشاهی استاد مشاور: دکتر شهاب الدین عادل آدرس […]

Read More
10 جولای 0

دانلود فایل- —142

کار خوب آن است که تبسمی از شادمانی بر چهره دیگری ظاهر کنیم محقق بر آن است که به طنز نویسی بهای بیشتری بدهد طنز پرداز بیش از هر چیز بیننده ایی دقیق است و باید بداند طنز پردازی با […]

Read More
10 جولای 0

تحقیق علمی- —135

2-6-4-3 نیرومندی……………………………………………………………………………………………………………………27 2-6-5 منابع باورهای خود کار آمدی …………………………………………………………………………………………..28 2-6-5-1 تجارت مسلط……………………………………………………………………………………………………………..29 2-6-5-2 تجارت جانشینی………………………………………………………………………………………………………….29 2-6-5-3 قانع سازی کلامی………………………………………………………………………………………………………..30 2-6-5-4 حالت های فیزیولوژیکی و هیجانی ……………………………………………………………………………….31 2-6-5-5 تجارت تصویر سازی ذهنی………………………………………………………………………………………… 31 2-6-6 خود کار آمدی بالا و پایین………………………………………………………………………………………………..31 2-6-7 […]

Read More
10 جولای 0

- —133

2-2-5-2 شایستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 2-2-5-3 وابستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 2-2-6 بهزیستی روان شناختی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 2-3 بخش دوم : پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 2-3-1 پژوهش های انجام شده در داخل ……………………………………………………………………………………………………………………….. 33 2-3-2 پژوهش های انجام شده در خارج ……………………………………………………………………………………………………………………….. *فصل سوم […]

Read More
10 جولای 0

پایان نامه دانشگاه- —128

2- بین مهارتهای زندگی وسلامت روان رابطه وجود دارد. 1-7 تعريف نظری و عملیاتی متغیرها: تعریف نظری حل مسئله: فرآیند شناختی ،عاطفی،رفتاری است که بواسطه ان افراد تلاش می کنند،برای مسائلی که در زندگی روزمره با آن مواجه می شوند […]

Read More
10 جولای 0

(سایت تحقیق علمی )- —127

نظریه تقویت ……………………………………………………………………………………………………… . 27 نظریه تبادل اجتماعی و وابستگی متقابل ……………………………………………………………….. . 28 نظریه ی هماهنگی شناختی یا تعادل شناختی ………………………………………………………… . 28 نظریه مرحله ای توسعه رابطه ………………………………………………………………………………. 29 مدل فیلتری مورشتین ……………………………………………………………………………………….. . 31 دیدگاه اسلام در […]

Read More
10 جولای 0

تحقیق علمی ایرانداک- —123

متغیرهای علت شناختی سوءمصرف مواد……………………………………………………………..24 متغیرهای روانشناختی……………………………………………………………………………………….24 تغییرات خلقی…………………………………………………………………………………………………..24 شخصیت و ارتباط آن با مصرف مواد……………………………………………………………………27 مکانیزم های زیست شناختی……………………………………………………………………………..28 مکانیزم های احتمالی………………………………………………………………………………………..29 تعاملات زیست شناختی در مصرف مواد و الکل…………………………………………………..31 متغیرهای اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………..32 انواع مواد مخدر……………………………………………………………………………………………….33 معروفترین داروهای […]

Read More
10 جولای 0

پژوهش- —36

از نظر هگل هیچ تفکری نمیتواند از دورهی خود جدا فرض شود و نمیتواند غیر از گذشته چیزی بگوید. با این بیان هیچ تفکری و نشانههای آن (ادبیات، فلسفه وهنر) از زمانهی خود فراتر نمیرود. بنا براین هر اندیشهای لوازم […]

Read More
10 جولای 0

پژوهش- —34

کانون توجه پژوهش حاضر این مسئله است که پدیدهی سبک زندگی، با تمام ابعاد و سطوح و مؤلفههای آن، چگونه و تا چه اندازه در شکلدهی به مدیریت بدن نقش دارد. به همین سبب کوشش میشود برای تبیین رابطهی این […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پژوهش علمی- —33

2-12-7- تنگه هرمز………………………………………………………………………………………………………………..113 2-12-8- آب و هوای هرمزگان………………………………………………………………………………………………..114 2-12-9- ویژگیهای اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..114 2-12-10- سابقه تاریخی………………………………………………………………………………………………………..115 2-13- چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………..116 فصل سوم: روش تحقیق 3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..120 3-2- شرح واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………….121 3-2-1- تعاریف نظری…………………………………………………………………………………………………………..121 3-2-1-1- سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………121 3-2-1-2- اعتماد…………………………………………………………………………………………………………………122 3-2-1-3- مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………….123 […]

Read More

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.