پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

10 جولای 0

(سایت پژوهش )- —150

مژگان بنی هاشمی در پایان نامه خود با عنوان “مخاطب تئاتر” (1375) بیان می کند که تئاتر کنونی در شرایط نامطلوبی از نظر حرفه ای به سر می برد. چرا که یک سیاست ثابت و دائمی و نه حتی اصولی […]

Read More
10 جولای 0

ریسرچ های ارشد- —142

سفر طنز در ادبیات نمایشی به صورت مکتوب، سفر تدریجی بود. زیرا نمایش نامه های طنز به خصوص نمایش نامه های سنتی به صورت بداهه انجام می گرفت.طنز بازتابی از افکار درونی آگاهانه و ناآگاهانه طنز پرداز را شامل می […]

Read More
10 جولای 0

فایل- —135

2-7-2-1 رویکردهای رفتاری …………………………………………………………………………………………………….452-7-2-2 رویکردهای منطقی – هیجانی……………………………………………………………………………….. 49-462-7-2-3 رویکردهای شناختی ……………………………………………………………………………………………………502-7-2-4 رویکرد انگیزشی ………………………………………………………………………………………………………..512-7-3 اهمال کاری بعنوان یک عادت…………………………………………………………………………………………. 522-7-4 اهمال کاری بعنوان یک اختلال شخصیتی…………………………………………………………………… 53-522-7-5 اهمال کاری تحصیلی و اهمال کاری غیر تحصیلی ………………………………………………………..55-542-7-6اهمال کاری و اهمال […]

Read More
10 جولای 0

پژوهش علمی های ارشد- —133

3-6 روش تجزیه و تحلیل آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 40*فصل چهارم : یافته های پژوهش4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4-2 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4-3آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 424244*فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 495-1 بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 485-2 محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………. 515-3 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5-3-1پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………5-3-2 پیشنهادات […]

Read More
10 جولای 0

دانلود مقاله- —128

حل مساله از نظر دانشمندان دربالاترین سطخ فعالیت های شناختی انسان قراردارد ونیازمند یک سلسله فعالیتهای تخصصی وداشتن بسیاری از توانمندیهای شخصیتی است.برخی مسائل رودر روی آدمی دارای راحل های ساده متاثر از تجربیات ودانسته های قبلی آدمی است اما […]

Read More
10 جولای 0

نمونه مقاله- —127

فواید و پیامدهای مدارا در زندگی……………………………………………………………………………….. 47 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 51 پژوهش های انجام شده در مورد صمیمیت زوجین در ایران………………………………………………. 51 پژوهش های انجام شده درمورد صمیمیت در خارج از کشور……………………………………………… 56تحقیقات انجام شده در مورد اعتقادات مذهبی و آموزه […]

Read More
10 جولای 0

ارشددانلود- —123

مولفه های رفتار آشکار ابراز وجود……………………………………………………………47مولفه های پنهان ابراز وجود……………………………………………………………………50حقوق و مسولیت های ابراز وجود……………………………………………………………..55حقوق بشر برای ابراز وجود………………………………………………………………………55-منابع تکوین خود………………………………………………………………………………….57الف:خود مشاهده گری…………………………………………………………………………….58ب:مقایسه اجتماعی………………………………………………………………………………..59ج:پسخوراندهای اجتماعی……………………………………………………………………….60آسیب شناسی روانی در سطح فردی…………………………………………………………61افزایش خود مشاهده گری،کاهش مقایسه اجتماعی و پسخوراند اجتماعی….62کاهش خودمشاهده گری،افزایش […]

Read More
10 جولای 0

نمونه ریسرچ- —36

چگونگی شکلگیری گفتمان انتقادی در سینمای جنگ؛شناسایی نحوهی بازنمایی بدن در هر یک از این سه دوره؛مطالعه ی شیوهی بازنمایی سینمای جنگ از جنگ؛در این نوشتار من در پی بررسی زمینههای تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی جنگ و رابطهی آن با […]

Read More
10 جولای 0

(سایت دانلود پایان نامه )- —34

عنوان: تبیین جامعهشناختی رابطهی بین سبک زندگی و مدیریت بدن در میان زنان شهر سنندج فصل اول: کليات تحقيق1-1 طرح مسأله در وضعیت کنونیِ موسوم به مدرنیتهی متأخر که خطوط و مرزهای تمایزهای اجتماعی به فراخور سبکهای زندگی و مصرف […]

Read More
10 جولای 0

کارشناسی ارشددانلود- —33

3-10- روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………….151فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1534-2- اطلاعات توصیفی………………………………………………………………………………………………..1544-2-1- متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………………………………….1544-3- تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………………1694-3-1- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………..1694-4- تجزیه و تحلیل چند متغیره………………………………………………………………………………….1884-4-1- تحلیل چند متغیره(رگرسیونی)…………………………………………………………………………188فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………1905-2- خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………..1905-3- تفسیر روابط […]

Read More

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.