پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

10 جولای 0

پژوهش- —254

2 – 6 – 4 – کیرکه گور ………………………………………………………………. 592 – 6 -5 – نورتروپ فرای …………………………………………………………… 652 – 6 – 6 – دی. سی. ماک ………………………………………………………….. 682 – 6 – 7 – فروید ……………………………………………………………………….. 702 – 6 -8 – […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پایان نامه- —214

1-6-1- نمودار کنترل EWMAدر این نمودار با وزنی که به داده های گذشته داده می‌شود از اطلاعات داده های گذشته برای پیش‌بینی میانگین فرایند استفاده می‌شود. به این صورت که: Zt = λ Xt+ 1-λZt-1 (1-1)که در آن λ ثابت […]

Read More
10 جولای 0

تحقیق علمی ایرانداک- —202

3-5 نتایج79………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….4-5 ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی 79…………………………………………………………………………………………………………….……منابع و مراجع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..81پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89Abstract ………………………………………………………………………………………………………………………….91فهرست جداولجدول(2-1)- دسته بندی کلی انواع مدل های عدم قطعیت در سیستم های تولیدی..30…………………….……..جدول(4-1)- اطلاعات مسله………………………………………………………………………………………63جدول(4-2)- اندازه انباشته در دوره های مختلف 64……………………………………………….……………..جدول(4-3)- هزینه تولید انباشته از دوره […]

Read More
10 جولای 0

پایان نامه های کارشناسی ارشد- —197

4-2-2-4- تابع عملکرد زیست محیطی604-2-3- محدودیت ها614-2-3-1- محدودیت تأمین تقاضا614-2-3-2- محدودیت ظرفیت تأمین کنندگان614-2-3-4- محدودیت متغیر های صفر و یک624-2-4- ارائه مدل نهایی624-3- روش های ارزیابی اوزان634-3-1- تئوری مجموعه های راف634-3-1-1- روش پیشنهادی644-3-2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)684-3-2-1- فرآیند تحلیل […]

Read More
10 جولای 0

پژوهش علمی های ارشد- —194

نام و نام خانوادگی: شادی داودی پور تاریخ و امضاء: 26/6/1392 -243840-657054دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقاتدانشکده فنی و مهندسی،گروه صنایعپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع(M.Sc)گرایش: صنایععنوان:ارائه ی مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در محیطهای […]

Read More
10 جولای 0

تحقیق- —192

3-7-3- محدودیت ها443-7-3-1- محدودیت های تخفیف453-7-3-2- محدودیت های تقاضا453-7-3-3- محدودیت حداقل خرید قطعه از هر تامین کننده453-7-3-4- محدودیت ظرفیت تامین کنندگان463-7-3-5- محدودیت موجودی463-8- برخی مفاهیم مرتبط با روش حل مساله473-8-1- روش L-P متریک برای حل مسائل برنامه ریزی چند هدفه473-8-2- […]

Read More
10 جولای 0

(سایت دانلود ریسرچ )- —190

00طراحی01428750مکان یابی- تخصیص00مکان یابی- تخصیص13335001428750مکان یابی- مسیریابی00مکان یابی- مسیریابی27146251543050حمل و نقل00حمل و نقل23622002057400طراحی ساختمانو تاسیسات00طراحی ساختمانو تاسیسات1733550352425004286253524250011861803524250017335503524250033528008953500033432758953500033528008953500042862582867500576580847725001186180847725001929130828675002714625153670جانمایی تسهیلات00جانمایی تسهیلات شکل (شماره)- دسته بندی کلی مسائل برنامه ریزی تسهیلات(منبع: بشیری،1388)2-7-2 دسته بندی مسائل مکان یابی چند هدفهمقدمه ای بر مکان یابی […]

Read More
10 جولای 0

دانلود ریسرچ- —162

2-2-1-3: تناسبات…………………………………………………………………………………………93گفتار دوم : تاثیر عناصر معماری در طراحی داخلی…………………………………………1052-2-2-1: کف……………………………………………………………………………………………..1062-2-2-2: سقف……………………………………………………………………………………………1082-2-2-3: دیوار…………………………………………………………………………………………….111بخش سه : رهاورد مسیر تحلیل خانه های تاریخی…………………………………………………………………..116گفتار اول : معیارهای سازماندهی فضا…………………………………………………………..116گفتاردوم: رهنمودهایمعماریخانهتاریخیبرایطرحخانهامروز……………….119فصلسه : معرفینمونههایموردی…………………………………………………………………………………….134مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………134بخشیک: بررسینمونههادرایران……………………………………………………………………………………1353-1-1: مجتمعمسکونینگینجلفا…………………………………………………………………………1353 -1-2: خانهکامرانیه……………………………………………………………………………………………1383-1-3: مجموعهشوشترنو…………………………………………………………………………………….140بخش دو: معرفی نمونه ها در خارج […]

Read More
10 جولای 0

موضوع پژوهش- —158

أدانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغانگروه معماريپایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشدعنوان:طراحی باغ- فرهنگسراي هنر هاي بومی(با رویکرد پایداري ارزش ها و هنر هاي محلی نمونه موردي: محله دخانیات شهر ساري)استاد راهنما:جناب آقاي دکتر مهدي حقیقت بیناستاد مشاور:جناب آقاي دکترغلامرضا تیمور […]

Read More
10 جولای 0

پایان نامه دانشگاه- —155

1- شالوده شهر: يكي از مهمترين ويژگي‌هاي شهر، برخوردار بودن از شالودة شهري است. شالودة شهر مي‌تواند نقشي موثر، سازنده و يا مخرب در فضاي شهري بازي كند. شالودة شهر، استخوان‌بندي اصلي شهر را مي‌سازد و از آن طريق است […]

Read More

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.