پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

10 جولای 0

ارشددانلود- –402

عوامل تعارض………………………………………………………………………………………………………………………………….34 زمینه های تعارضات زناشویی…………………………………………………………………………………………………………….34 حل هر تعارض………………………………………………………………………………………………………………………………..35 سبک ها واستراتژی های حل تعارض…………………………………………………………………………………………………36 ۴ اشتباه مهلک………………………………………………………………………………………………………………………………….38 ۵ سوال اساسی…………………………………………………………………………………………………………………………………39 کمک به زوج ها به چه قیمتی…………………………………………………………………………………………………………….41 ماهیت تعارض زناشویی……………………………………………………………………………………………………………………42 مراحل بروز تعارض زناشویی…………………………………………………………………………………………………………….44 موضوع تعارض………………………………………………………………………………………………………………………………..45 چرخه زندگی و […]

Read More
10 جولای 0

فول تکست- –401

نام ونام خانوادگي: زهرا شاهوران تاريخ و امضاء: اثر انگشت: 213106050990500این تعهد می بایست در حضور نماینده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود. ععاونت پژوهش و فناوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد […]

Read More
10 جولای 0

فایل- –398

2-3- سیرتاریخیعلومتجربی24 2-4- عملکردتحصیلی30 2-4-1-مفهومعملکردتحصیلی31 ادامه فهرست مطالب 2-4-2- عواملموثربرعملکردتحصیلی31 2-4-3- شاخصهایشکستتحصیلی35 2-4-4-عواملمرتبطباپیشرفتتحصیلی36 2-4-5-عمدهتریندلایلافتتحصیلی38 2-5- مروریبرتحقیقاتداخلیوخارجی38 فصلسوم: روشپژوهش 3-1- مقدمه40 3-2- روشپژوهش41 3-3- جامعهآماری،نمونهوشیوهنمونهگیری41 3-4- ابزارهایپژوهش41 3-5- روشاجرا42 3-6- روشتجزیهوتحلیلداده‌ها42 3-7- ملاحظاتاخلاقیپژوهش42 فصلچهارم: یافتههایپژوهش 4-1- مقدمه44 4-2- قسمتاول: جداولفراوانیوشاخص‌هایتوصیفیمتغیرهایپژوهش44 4-3- […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پایان نامه- –396

برای محققان تعلیم و تربیت مهم این است که چه عواملی بر انگیزه و نگرش انسان تاثیر اساسی میگذارد. چرا بعضی از دانشآموزان مشتاقانه به تکالیف آموزشگاهی روی میآورند و در انجام تکالیف محوله از خود سختکوشی نشان میدهند. حال […]

Read More
10 جولای 0

ریسرچ دانشگاه- –395

2-1-10 رويكردهاي توانمندسازي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 2-1-11رويكرد مكانيكي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 2-1-12 رويكردارگانيكي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 2-1-13 ابعاد توانمند سازي روان شناختي ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 2-1-14 احساس شايستگي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 2-1-15 احساس خودمختاري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 2-1-16 احساس موثر بودن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 2-1-17 احساس معني […]

Read More
10 جولای 0

(سایت مرجع مقاله )- –394

هدف اين پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان سالمندان شهر بندرعباس بوده است. اين پژوهش از نوع پژوهش هاي همبستگي بود. جامعه آماری شامل زنان ومردان سالمند (بالای 65 سال) صندوق بازنشستگی کشوری شهر […]

Read More
10 جولای 0

فایل- –392

3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و . . . از این پایان نامه داشته باشیم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم. […]

Read More
10 جولای 0

نمونه پایان نامه- –389

نقش کنترل خوددرسازمانها………………………………………………………………………………………………………..28 مزایا ومنابع کنترل درونی وبیرونی……………………………………………………………………………………………….29 ضعف ومحدودیت های کنترل مبتنی برخود…………………………………………………………………………………30 مفهوم خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………………………………..31 برداشت انسان ازخودکارآمدی…………………………………………………………………………………………………….31 تاثیرخودکارآمدی برفرایندهای انگیزشی……………………………………………………………………………………….32 باورهای خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………………….33 مفهوم خودکارآمدی وخودنظم بخشی………………………………………………………………………………………….34 داوری درمورد سطح خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………..34 تحقیقات انجام شده داخلی………………………………………………………………………………………………………..35 تحقیقات انجام شده خارجی………………………………………………………………………………………………………37 […]

Read More
10 جولای 0

دانلود فایل- –387

نام و نام خانوادگی: فریبا کرمی تاریــخ و امضــاء: اثر انگشت: این تعهد می بایست در حضور نماینده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود. 225171063627000 معاونت پژوهش و فناوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان […]

Read More
10 جولای 0

ریسرچ- –386

عنوان صفحه چكيده1 TOC \o “1-1” \h \z \t “Title؛1” فصل اول: كليات1-1- مقدمه PAGEREF _Toc422277046 \h 31-2- بیان مسئله PAGEREF _Toc422277047 \h 51-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc422277048 \h 81-4- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc422277049 \h 91-4-1- هدف […]

Read More

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.