پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

10 جولای 0

کارشناسی ارشد- –402

ماهیت تعارض زناشویی……………………………………………………………………………………………………………………42مراحل بروز تعارض زناشویی…………………………………………………………………………………………………………….44موضوع تعارض………………………………………………………………………………………………………………………………..45چرخه زندگی و تعارضات زناشویی……………………………………………………………………………………………………49سبک های حل تعارض زناشویی………………………………………………………………………………………………………..52خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………………54شیوه فرزندپروری و تعاریف آن…………………………………………………………………………………………………………56تاریخچه شیوه های فرزند پروری……………………………………………………………………………………………………….58طبقه بندی انواع شیوه های فرزند پروری……………………………………………………………………………………………..59الگوه های جدید فرزندپروری بامریند…………………………………………………………………………………………………65ابعاد شیوه های فرزندپروری………………………………………………………………………………………………………………67بُعد «گرم» بودن والدین……………………………………………………………………………………………………………………..68بُعد «کنترل»……………………………………………………………………………………………………………………………………..70مهارت […]

Read More
10 جولای 0

نمونه مقاله- –401

اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، كتاب، مقاله و …. ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام […]

Read More
10 جولای 0

فایل- –398

جدول(4-1) فراوانيودرصدفراوانيگروهنمونهپژوهشبرحسبشغلپدرومادر45جدول (4-2) وضعيتگروهنمونهپژوهشبرحسبتحصيلاتپدرومادر46جدول (4-3) شاخصهایتوصیفیمربوطبهمتغیرهایپژوهش47جدول (4-4) ماتریسهمبستگیبینهوشهیجانیومولفههاباپیشرفتتحصیلیدرسعلوم48جدول (4-5) ضریبهمبستگیچندگانهبینمولفههایهوشهیجانیباپیشرفتتحصیلیعلومبهشیوهگامبهگام49جدول (4-6) رگرسیونچندگانه (گامبهگام) پیشبینیپیشرفتتحصیلیعلومازطریقمولفههایهوشهیجانی50فهرست شکل هاعنوانصفحهشكل(4-1)فراوانيگروهنمونهپژوهشبرحسبشغلپدرومادر45شكل(4-2) درصدفراوانيگروهنمونهپژوهشبرحسبتحصیلاتپدرومادر46«اظهارنامه»اینجانب محمد علی یادگاری حسن آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی ، گرایش بالینی، به شماره دانشجویی 890956131 تأیید می نمایم که کلیه […]

Read More
10 جولای 0

(سایت پژوهش )- –396

بندورا (1986) خود تنظیمی را این گونه تعریف میکند «توانایی شروع کردن و دست کشیدن از فعالیتهای مطابق با مقتضیات، موقعیتهای اجتماعی و آموزش و توانایی به تعویق انداختن انجام کارها با هدف دلخواه» یکی از نظریه پردازنی که در […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پژوهش علمی ایرانداک- –395

2-1-32 ميزان حرفه اي بودن ورضايت شغلي ……………………………………………………………………………………………………………… 532-1-33 تحصيلات ورضايت شغلي ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 532-1-34مدل هاي رضايت شغلي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 532-1-35 نتايج رضايت شغلي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 552-1-36 رضايت شغلي وعملكرد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 552-1-37رضايت شغلي وترك خدمت ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 572-1-38 رضايت شغلي وغيبت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 572-1-39 […]

Read More
10 جولای 0

جدید- –394

هدف اساسی این تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان سالمندان شهر بندرعباس است.اهداف جزئی: تعیین سهم هوش هیجانی در پیشبینی سلامت روان سالمندان شهر بندرعباس تعیین سهم هوش هیجانی در پیشبینی نشانههای جسمانی سالمندان […]

Read More
10 جولای 0

تحقیق- –392

با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن […]

Read More
10 جولای 0

پایان نامه- –389

جامعه آماری،نمونه وروش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….40روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..41ابزارگردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………..41روش تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………43فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعاتمقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….45بررسی فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………….46فصل پنجم:جمع بندی ونتیجه گیریخلاصه یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….58نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………58پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………..62محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………………..63فصل اولطرح تحقیق1-1مقدمهدنیای امروز،دنیای سازمانهاست.درحقیقت سازمانها هستند که رکن اصلی اجتماع کنونی راتشکیل می دهند.دراین سازمانها […]

Read More
10 جولای 0

فایل- –387

عنوان صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1فصل اول: کلیات1-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31-2بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 1-3-ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 161-6-اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 فصل دوم : پیشینه تحقیق2- 1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 202-2-بحث نظری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 222-2-1-سلامت روان از دیدگاه مکاتب مختلف ………………………………………………………………………………. 22 2-2-2-پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………. 292-2-3 –اشتغال […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پژوهش- –386

استاد ارجمند دكتر جهانشاه محمد زاده كه داوري اين پايان نامه را برعهده داشتند. استاد ارجمند دكتر ستار کیخاونی كه داوري اين پايان نامه را برعهده داشتند. 268097070948550027432005795645002743200665734000فهرست مطالبعنوان صفحه چكيده1 TOC \o “1-1” \h \z \t “Title؛1” فصل اول: […]

Read More

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.