پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

10 جولای 0

پایان نامه دانشگاه- dad94

د)نظيری نيشابوری…………………………………………………………………………………………………………………….74 ه) بابا فغانی شيرازی………………………………………………………………………………………………………………….77 فصل چهارم :اشعار عاشورایی از نگاه بدیع بديع………………………………………………………………………………………………………………………………………82 الف-بديع لفظی………………………………………………………………………………………………………………………..82 ب-بديع معنوی ……………………………………………………………………………………………………………………….82 1-جناس………………………………………………………………………………………………………………………………….82 الف)جناس تام …………………………………………………………………………………………………………………………82 ب)جناس زايد………………………………………………………………………………………………………………………….83 ج)جناس اختلافی……………………………………………………………………………………………………………………..85 د)جناس اشتقاقی……………………………………………………………………………………………………………………….94 ه)جناس قلب …………………………………………………………………………………………………………………………..95 و)جناس مکرر………………………………………………………………………………………………………………………….95 ی)جناس ناقص………………………………………………………………………………………………………………………..95 2. واج آرايی…………………………………………………………………………………………………………………………….96 3. […]

Read More
10 جولای 0

ارشد- dad87

يابهره گيري ازديريت دانش درسازمانها منشاايجاد تغييراتي درکارکنان شده ودرنتيجه اين فرآينداثرگذاري نوآوري درسازمانها پديدمي آيد؟وازديگر اهداف پژوهش تعيين ميزان اثرگذاري وزواياي پنهان اين موضوع دراثربخشي سازمانها مي باشد. بطورخلاصه موارد زيرنيزمي توانداز اهداف پژوهش باشد: 1-حرکت به سمت سازماني […]

Read More
10 جولای 0

تحقیق علمی های ارشد- dad64

تأثیر و تأثر ارگانیسم و محیط. این تأثیر و تأثر؛ نوعی پاسخ انطباقی است که با میانجی گری ویژگیهای شخص و یا فرآیندهای روانشناختی تحقق می یابد: یعنی معلول هر نوع عمل خارجی، موقعیت یا واقعه ای است که شخص […]

Read More
10 جولای 0

(سایت مرجع پژوهش )- dad48

1-6سؤال‌های تحقیق چند درصد از واریانس خوشنودی زناشویی به وسیله انعطاف پذیری شناخی تبیین می شود؟ چند درصد از واریانس خوشنودی زناشویی به وسیله هوش معنوی تبیین می شود؟ چند درصد از خوشنودی زناشویی به وسیله مدل انعطاف پذیری شناختی […]

Read More
10 جولای 0

جدید- dad41

فصل دوم پیشینه پژوهش 2-1- سلامت روانریشه لغوی واژه انگلیسی «health» در واژه های«haelth» ،«haelp» به معنی کل و (heal) «haelen» انگلیسی قدیم و کلمه آلمانی قدیم «heilen» و «heilida» به معنی کل قرار دارد. گراهام 1(1992) این ریشه لغوی […]

Read More
10 جولای 0

دانلود مقاله ایرانداک- dad37

2-5-1- تعریف دلزدگی زناشوئی…………………………………………………………………………………………….18 2-5-2 مبانی نظری دلزدگی…………………………………………………………………………………………………….19 2-5-3- دلزدگی زناشوئی از دیدگاه اصالت وجودی و روان تحلیل گری……………………………………….19 2-5-4- سایر دیدگاه ها دلزدگی……………………………………………………………………………………………..21 2-6- متغیرهایی که سبب تشدید دلزدگی می شوند…………………………………………………………………….21 2-6-1- متغیرهایی که از دلزدگی پیش گیری می […]

Read More
10 جولای 0

تحقیق- dad36

کلمه شخصیت معادل کلمه Personality انگلیسی یا Personalite فرانسوی است که خود از ریشه لاتین Persona گرفته شده و به معنی نقاب یا ماسکی بود که در یونان و روم قدیم بازیگران متاثر بر چهره می‌گذاشتند. این تعبیر اشاره بر […]

Read More
10 جولای 0

(سایت مقاله )- dad35

هدف اصلي: هدف اصلي پژوهش حاضر تعيين رابطه بين وابستگي خاص نسبت به همسر وسبك هاي دلبستگي با رضايت زناشوئي در دانشجويان متاهل دانشگاه علوم وتحقيقات كرمانشاه درسال تحصيلي 93 است. اهداف فرعي : 1- تعيين رابطه بين وابستگي خاص […]

Read More
10 جولای 0

پایان نامه دانشگاه- dad31

شبکه‌های اجتماعی مجازی مکان‌هایی هستند که در آنها افراد فرصت پیدا می‌کنند تا خود را معرفی کرده، ویژگی‌های شخصیتی خود را بروز داده و با سایرین ارتباط برقرار کرده و در این محیط‌ها این ارتباطات را حفظ نمایند. این سایت‌ها […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پژوهش- dad26

برون ریزی و تخلیه هیجانات افرادکمتوانذهنی و شناخت مشکلات آنها تجدید نشان داده است که افراد کم توان ذهنی که از خدمات تئاتر درمانی استفاده کرده اند تا حدود زیادی احساس استقلال فردی را جایگزین تجربیات ذهنی منفی خود نموده […]

Read More

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.