پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

10 جولای 0

ارشددانلود- nan133

ابن منظور در تعریف سارق چنین می گوید: السارق عندالعرب من جاء مستترا الی حرز فاخذ منه ما لیس له. سارق نزد عرب، کسی است که به طور پنهانی به سوی حرز می آید و چیزی را که ازخودش نیست […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پایان نامه فارسی- nan131

علیرغم اینکه علی الاصول طلاق به اراده مرد واقع می شود، اما در مواردی ممکن است، زن متقاضی طلاق باشد.در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود، زن می تواند از این بابت درخواست طلاق داشته […]

Read More
10 جولای 0

ارشد- nan130

گفتار دوم: طفل متولد از وطی به شبهه…………………………………………………………………………………………………………..10 گفتار سوم: اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی……………………………………………………………………………………………………….12 بند اول: لقاح مصنوعی با نطفه شوهر……………………………………………………………………………………………………………… 12 بند دوم: لقاح مصنوعی با نطفه مرد اجنبی………………………………………………………………………………………………………13 مبحث سوم: مقایسه طفل مشروع با نامشروع………………………………………………………………………………………………………..16فصل سوم: عوامل […]

Read More
10 جولای 0

تحقیق علمی ایرانداک- nan129

آنچه از بررسی معنای لغوی، قرآنی، روایی و فقهی حدّ به دست می‌آید، این است که در مورد واژه‌ی حدّ و حدود، حقیقت شرعیه‌ای وجود ندارد و شارع آن را در همان معنای لغوی‌اش که مانعیت بوده به کار برده […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پژوهش علمی فارسی- nan128

ويژگي هاي خاص اين قرارداد، سبب نوعي دخالت حقوق عمومي در حقوق خصوصي شده و قوانين امري و ابتكارات خاصي در اين قانون پيش بيني شده است. اين قانون اصولا در جهت حمايت از پيش خريدار است. مواردي از ابتكارات […]

Read More
10 جولای 0

پایان نامه دانشگاه- nan123

4- رضايت در عمليات جراحي براي زيبايي: در صورتي كه پزشكي تمام شرايط لازم را رعايت كند3-)اردبیلی، محمد علی، ، حقوق جزای عمومی، ج 2، نشر میزان،1377):تعیین مجازات‏های تکمیلی بر عهده دادگاه است بنابراین اصولا تخفیف این‏ مجازات‏ها نیز بر عهده […]

Read More
10 جولای 0

دانلود فایل- nan121

یکيازاتهاماتانتسابيشايعبهويژهبهاصحابرسانهوگاهيفعالانسياسيکشورما،ارتکابنشراکاذيببهقصدتشويشاذهانعمومياستکهمتاسفانهرويهقضاييدرانطباقمصداقبامادهقانونوتشخيصقضاييارتکاباينجرم،اغلبرويکردهايمتفاوتدارد،بهنحويکهدربرخيازاحکامصادره،عبارت « تشويشاذهانعمومي»درکنارنشراکاذيبوبهعنوانيکجرممستقلذکرشدهدرحاليکهبامراجعهبهقوانينجزايي،جرميتحتاينعنوانملاحظهنمي‌شودوتشويشاذهانعموميبخشيازعنصررواني «سوء‌نيتخاص»برايتحقّقجرمنشراکاذيباست. نگارندهطييادداشت‌هاويامقالاتمتعددبهتحليلارکانمتشکله «نشراکاذيب»وتبيين «مفهومتشويشاذهانعمومي»درمطبوعاتپرداختهاست. اماکاربردقضاييشايعاينجرمبهخصوصدرجرايممطبوعاتيووجودنکته‌هايظريفدرزمينهتشخيصقضاييواحرازارکانمتشکلهآن،ضرورتنگارشمقالاتبيشترراايجابمي‌نمايدبهويژهاينکهدراغلبتأليفاتکتبحقوقجزايي،آنچنانکهبايدتشريحعناصرتشکيلدهندهاينجرموتفاوتآنباارکانجرايمديگرعليهحيثيتوشرافتاشخاصمانندافترا،مطالبکافيگنجاندهنشدهاست . ازاينرو،اغلبدانشآموختگانحقوق،درتشخيصمصداق‌هاينشراکاذيببامشکلمواجهندهمينطوراغلبقضاتکيفرينيزدرتشخيصقضاييخودازنشراکاذيبتفسيرهاويابرداشت‌هايمتفاوتوخلافقانوندارند.اینپژوهشابتدابهتعاریفوکلیاتپرداخته،سپسهتکحرمتونشراکاذیبراهرکدامبهتنهاییبررسیمیکند. آنگاهدرصددبررسیحقوقیجرماستودراینمبحثعنصرقانونی،مادیومعنویجرمبررسیمیشودکهدرضمنبیانعنصرقانونیابهاماتموجودرابیانمیدارد. آنگاهبهمقایسهجرمهتکحرمتونشراکاذیبرایانهایباتوهینووافتراوقذفمیپردازد.واژگان کلیدی:جرم-نشر و اشاعه-اکاذیب-رایانهمقدمه : پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی […]

Read More
10 جولای 0

فول تکست- nan116

بررسی و تبیین آثار و احکام و تحولات مرور زمان کیفری در حقوق کیفری ایراناهداف جزیی:-تعریف مفاهیم جرم و مجازات و مرور زمان و … بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه -ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و […]

Read More
10 جولای 0

پایان نامه دانشگاه- nan113

در ساده‏ترین روش، نقش نفت را در توسعه اقتصادی کشورهای نفت‏خیز می‏توان با سهم ارزش افزوده این بخش در تولید ناخالص ملی آن نشان داد . هر چه سهم ارزش افزوده بخش نفت بیشتر باشد، اهمیت این ماده در توسعه […]

Read More
10 جولای 0

جدید- nan110

مبحث نهم-تقسیم مطالبما در این پایان نامه سعی کرده ایم تا بررسی همه جانبه از بحث اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیکی داشته یاشیم.در فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته ایم.فصل دوم اختصاص به بیان تعاریف و مفاهیم دارد.در فصل […]

Read More

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.