پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

دسته: Uncategorized

10 جولای 0

- –438

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….62نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….62 یافته های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………….63 ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….66 پرسشنامه شخصیت…66 پرسشنامه هوش هیجانی .68 پرسشنامه رفتار رانندگی .70 روش کار73 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات73ملاحظات اخلاقی پژوهش73فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته هایافته های توصیفی75یافته های […]

Read More
10 جولای 0

دانلود نمونه پایان نامه- –440

HYPERLINK \l “_Toc395694467” 5-1- متغيرها‌ي پژوهش و تعاريف مفهومي وعملياتي آنها9 HYPERLINK \l “_Toc395694468” 1-5-1- تعاريف مفهومي متغييرها9 HYPERLINK \l “_Toc395694469” 2-5-1- تعاریف عملیاتی متغیرها………10 فصل دوم: مرور پیشینه پژوهشمقدمه121-2- مبانی نظری موضوع پژوهش131-1-2- بهرهوری سازمانی131-1-1-2- تعاریف132-1-1-2- تاریخچه بهره وری153-1-1-2- […]

Read More
10 جولای 0

پژوهش علمی- –416

سپاسگزاری:با تشکر و قدردانی از زحمات و محبت های فروان استاد گرانقدر ، سرکار خانم دکتر صغری استوار که در تمام مراحل تحقیق مشفقانه و با کمال دقت و برذباری مرا راهنمایی و برای انتقال مجموعه علم ودانش خود از […]

Read More
10 جولای 0

فول تکست- –417

2-6-1- انشا نویسی: انشا، توانایی خلق عقاید و بیان آنها در یک ساختار دستوری قابل قبول است، به گونهای که با اصول سبکشناسی ادبی مطابقت میکند (هامیل و بارتل، 2001، ترجمه بیابانگرد و نائینیان، 1381). 3-6-1- راهبرد خود تنظیمی: فرایند […]

Read More
10 جولای 0

پایان نامه دانشگاه- –418

هفت اصل اساسی در ارائۀ بازخورد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43پیشینۀ پژوهشی هفت اصل در ارائۀ بازخورد………………………………………………………………………………………………………………………………………….44اصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44اصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45اصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46اصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47اصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49اصل ششم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50اصل هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51جمع بندی کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51فصل سوم: روش شناسی پژوهشروش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66جامعۀ اماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68روش اجرا و ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69روش اجرای […]

Read More
10 جولای 0

پژوهش علمی- –421

افسردگیحالتی است که بر کیفیت خلق شخص تاثیر گذاشته و نحوه ادراک او را از خویشتن و از محیطش دگرگون می سازد(فک 1371). افسردگی وضعیت روان شناختی است که با احساس بدبینی,ناامیدی و کاهش فعالیت همراه است,از نقطه نظر فیزیولوژیکی […]

Read More
10 جولای 0

ارشددانلود- –422

سپاسگزاری :حمد و سپاس خالق هستي را که بر من منت نهاد و توفيق انجام اين پژوهش را به من ارزاني نمود . لذا وظيفه خود مي دانم نهايت سپاس خويش را نسبت به استاد ارجمند ، استاد راهنما دکتر […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پژوهش ایرانداک- –428

2) این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی ارائه نشده است. 3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری […]

Read More
10 جولای 0

دانلود ریسرچ- –429

2-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان(انسان،حیوانو نبات) و سایر صاحبان حق.3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت […]

Read More
10 جولای 0

نمونه تحقیق علمی- –432

فصل نخست: مقدمه و کلیات 1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51-3-اهمیت وضرورت مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….81-4-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….101-4-1-اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………………………………………….101-4-2-اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………..101-5-تعاریف واصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………………..111-5-1- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………111-5-2- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………12فصل دوم: پیشینه پژوهش2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………142-2- مفاهیم نظری رضایت زناشویی……………………………………………………………………………………………………………..152-3- رضایت زناشویی…………………………………………………………………………………………………………………………………….172-4-عوامل تاثیرگذاربر رضايتمندي زناشويي…………………………………………………………………………………………………192-5-عوامل توفیق وحفظ زناشویی…………………………………………………………………………………………………………………242-6-ارتباط جنسی ورضایت زناشویی…………………………………………………………………………………………………………….252-7-ارتباط جنسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….272-8-نقش های جنسیتی………………………………………………………………………………………………………………………………..282-9-رابطه جنسی:یک […]

Read More

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.