پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

دانلود پایان نامه- –436

پژوهش علمی دانشگاه- –436

فایل- –436

2-2-2-1 دگیری خانواده در امور تحصیلی :...........................................................................19 2-2-2-2 الگوی روابط والد و فرزند :......................................................................................20 2-2-2-3 سبک های والدین :.................................................................................................20 2-2-2-4 تحصیلات والدین :...................................................................................................21 2-2-3 عوامل مربوط به محیط آموزشی :.............................................................................22 2-2-3-1 کیفیت در آموزش :.................................................................................................22 2-2-4 شیوه فرزندپروری و تعاریف آن :...............................................................................25 2-2-4-1 تاریخچه شیوه های فرزندپروری :........................................................................26 2-2-4-2 طبقه بندی انواع شیوه های فرزندپروری :...........................................................27 2-2-4-3 مقایسه والدین افراطی و والدین مسامحه کار :...................................................36 2-2-4-3-1 توقع داشتن :....................................................................................................36 2-2-4-3-2 پذیرندگی :......................................................................................................37 2-2-4-4 ابعاد شیوه های فرزندپروری :.............................................................................38 2-2-4-4-1 بعد گرم بودن والدین :.....................................................................................39 2-2-4-4-2بعد کنترل:.........................................................................................................40 2-2-4-5 مهارت های فرزندپروری :.................................................................................... 40 2-2-4-6 تأثیر شیوه های فرزندپروری :............................................................................. 42 2-2-4-7 عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری :............................................................. 43 2-2-4-8 پیامدهای شیوه های فرزندپروری :......................................................................43 2-2-4-9 رابطه سبک فرزندپروری و عملکرد تحصیلی :....................................................45 2-3 بخش دوم :.....................................................................................................................................46 2-3-1 پیشینه پژوهش:...........................................................................................................46 فصل سوم: روش شناسی پژوهش 3-1 مقدمه :............................................................................................................................................ 51 3-2 روش پژوهش :.................................................................................................................................51 3-3 جامعه آماری :.................................................................................................................................51 3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری :...................................................................................................52 3-4-1 روش نمونه گیری :...............................................................................................................52 3-4-2 نمونه گیری چند مرحله ای :..............................................................................................52 3-4-3 حجم نمونه :.......................................................................................................................53 3-5 ابزارها و مقیاس های پژوهش :......................................................................................................54 3-5-1 پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند.............................................................54 3-5-1-1 معرفی آزمون :.................................................................................................................54 3-5-1-2 شیوه نمره گذاری :.............................................................................................................54 3-5-1-3 پایایی :................................................................................................................................54 3-5-2 پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی :......................................................................55 3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها :....................................................................................................55 فصل چهارم: یافته های پژوهش 4-1 مقدمه :..........................................................................................................................................58 4-2 یافته های توصیفی پژوهش :...................................................................................................... 58 4-2-1 جنسیت :.....................................................................................................................58 4-2-2 نوع مدرسه :...............................................................................................................59 4-2-3 پایه تحصیلی :............................................................................................................60 4-2-4 تحصیلات والدین :.......................................................................................................61 4-2-5 شغل والدین :...............................................................................................................62 4-3 فرضیه های تحقیق :.....................................................................................................................64 4-3-1 فرضیه اول :...............................................................................................................64 4-3-2 فرضیه دوم :..............................................................................................................65 4-3-3 فرضیه سوم :............................................................................................................66 4-3-4 فرضیه چهارم :..........................................................................................................66 4-3-5 فرضیه پنجم :............................................................................................................67 فصل پنجم: بحث و نتیجه‎ گیری 5-1 مقدمه :.............................................................................................................................................71 5-2 بحث و تفسیر نتایج :.......................................................................................................................71 5-2-1 فرضیه اول :............................................................................................................................71 5-2-2 فرضیه دوم :...........................................................................................................................72 5-2-3 فرضیه سوم :.........................................................................................................................73 5-2-4 فرضیه چهارم :......................................................................................................................74 5-2-5 فرضیه پنجم :........................................................................................................................74 5-3 محدوديت هاي تحقيق :.................................................................................................................74 5-4 پيشنهادهای پژوهشي :..................................................................................................................75 5-5 پیشنهادهای کاربردی :...................................................................................................................75 5-6 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی :..........................................................................................76 فهرست منابع .................................................................................................................................78 منابع فارسی....................................................................................................................................78 منابع لاتین ................................................................................................................................... 84 پیوست ها...................................................................................................................................................94 پیوست شماره1 ....................................................................................................................................95 پیوست شماره2.....................................................................................................................................100 چکیده لاتین................................................................................................................................................102 فهرست جداول جدول 2-1. الگوهای جدید فرزندپروری بامریند....................................................................................... 31 جدول 2-2. بررسی سبک والدین، توسط مک کوبی و ماریتن.................................................................38 جدول3-1. دانش آموزان به تفکیک نواحی...............................................................................................52 جدول4-1. توزيع فراواني، درصد و درصد تجمعي افراد شركت كننده در پژوهش حاضر برحسب جنسیت................................................................................................................................................ 58 جدول4-2. جدول توافقی فراوانی و درصد نوع مدارس در پژوهش حاضر.............................................59 جدول4-3. جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش به تفکیک پایه تحصیلی ....................................................................................................................................................................60 جدول4-4. جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی تحصیلات پدر دانش‎آموزان شرکت کننده در پژوهش ...................................................................................................................................................................61 جدول4-5: جدول فراوانی، درصد و درصد شغل پدر دانش‎آموزان شرکت کننده در پژوهش.............62 جدول4-6. ضرایب همبستگی ساده بین شیوه های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر ...................................................................................................................................................................64 جدول4-7. ضرایب همبستگی ساده بین شیوه های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر ...................................................................................................................................................................65 جدول4-8. ضرایب همبستگی ساده بین درگیری والدین در امور تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر............................................................................................................................................................66 جدول 4-9. ضرایب همبستگی ساده بین درگیری والدین در امور تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر.........................................................................................................................................................66 جدول4-10. جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان براساس شیوه های فرزندپروری............................................................................................................................67 جدول4-11. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر سبک حل تعارض زناشویی «یکپارچه سازی» بر اساس ابعاد دلبستگی...........................................................................................68 جدول4-12. جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، متغیر ابعاد دلبستگی........................................68 فهرست شکل ها و نمودارها نمودار4-1. نمودار توزیع درصد شرکت کنندگان در پژوهش حاضر بر حسب جنسیت............................58 نمودار4-2. نمودار ستونی توزیع درصد مدارس در پژوهش حاضر.............................................................59 نمودار4-3. نمودار ستونی توزیع پایه تحصیلی دانش‎آموزان در پژوهش حاضر........................................60 نمودار4-4. نمودار ستونی توزیع تحصیلات پدر دانش‎آموزان در پژوهش حاضر........................................62 نمودار4-5. نمودار ستونی توزیع شغل پدر دانش‎آموزان در پژوهش حاضر................................................63 چکیده: هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر بندرعباس می باشد. جهت انجام این تحقیق 280 نفر از دانش آموزان شهر بندرعباس به روش تصادفی انتخاب شد. سپس از دانش آموزان و والدین آن ها خواسته شد که به پرسشنامه های درگیری والدین در امور تحصیلی و پرسشنامه شیوه های فرزندپروری پاسخ دادند. در نهایت داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان جهت تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مشخص ساخت که در دانش آموزان پسر و دختر شیوه فرزند پروری مقتدرانه، رابطه مثبتی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشت و اما شیوه فرزندپروری سهل گیر در پسران رابطه منفی و در دختران رابطه مثبت با عملکرد تحصیلی نشان داد. در دختران شیوه مستیدانه رابطه منفی با عملکرد تحصیلی آن ها نشان داد و در دانش آموزان پسر شیوه فرزندپروری مستبدانه رابطه معناداری با عملکرد تحصیلی نشان نداد. تجزیه و تحلیل رگرسیون آشکار ساخت که از بین شیوه های فرزند پروری، شیوه فرزندپروری مقتدرانه، پیش بینی کننده مثبت و شیوه فرزندپروری مستبدانه پیش بین کننده منفی برای عملکرد تحصیلی در دانش آموزان بودند. و در نهایت رابطه بین درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر بررسی شد که نتایج نشان دادند که در دانش آموزان دختر و پسر درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی آن ها رابطه مثبتی نشان داد. موضوع پژوهش 1-1 .مقدمه : خانواده سالم‌ترين و بهترين راه جهت برآوردن نيازهايآدمي مي‌باشد، يكي از مهم‌ترين نقش‌هاي خانواده بقاي نسل، تربيت فرزندان سالم و كارآمد و مفيد براي جامعه است و هرگونه موفقيت و فراز و نشيبي كه در خانواده به وجود مي آيد و يا هر نقصان و كاستي كه بر خانواده تحميل مي شود در وهله اول اثرات مستقيمي بر فرزندان خواهد گذاشت (شمس، 1377). مطالعه روابط والدين و كودك، يكي از بحث‌هاي علم روانشناسي را تشكيل مي‌دهد، روابط بين كودكان و ساير اعضاي خانواده را مي‌توان به عنوان نظام يا شبكه اي از بخش‎هايي دانست كه در ارتباط متقابل با يكديگرند. والدین ممکن است هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم این که آن ها را طرد کنند، و یا این که در عین دوست داشتن آن ها، در انضباط نیز سخت گیری نمایند. پاسخ کودک نیز صرفاً به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت آن ها ارتباط پیدا نمی کند، بلکه تحت تأثیر ترکیبی از عوامل مختلف است (اسفندیاری ،1379). اسمارت (2001)، در پژوهشی دریافته است که چگونگی تعامل والد- کودک اغلب به عنوان پیش بینی کننده‎ای برای مشکلات رفتاری کودکان می‎تواند مورد استفاده قرار گیرد. تعامل‌هایی که معمولاً همراه با خصومت متقابل، بدبینی، کنترل بیش از حد و خشونت هستند در بسیاری از آسیب شناسی‎‌های دوران کودکی دخالت دارند(هالنستین، 2001). پژوهش‎هاي متمركز بر عوامل والدين عموماً فرزندپروري را هم، در پرتو سبك‌هاي فرزندپروري جهاني (براي مثال، مقتدر، مستبد، سهل گير )، و هم رفتارهاي خاص والدينی (مانند شيوه هاي برقرارينظم )، مفهوم سازي نموده اند. و هم چنین دارلینگ و استین برگ (1993)، مدل نظری ارائه داده اند که در آن، سبك فرزندپروري از طريق تعديل ارتباط بين رفتارهاي والدينی و پيامدهاي رفتاري، تأثير غيرمستقيم روي اين پيامد ها داشت (سامروف، 2004). پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان و بررسی عوامل تأثیر‎گذار بر آن، موضوع مهمی است که بخش عمده‎ای از پژوهش‎های علوم تربیتی و روان شناسی را به خود اختصاص داده است. به طوری که موفقیت در تحصیل، نقش مهمی در کسب فرصت‌های شغلی و ساختن زندگی آینده‌ی دانش‌آموزان دارد. در واقع آموزش مؤثر، بین گذشته، حال و آینده ارتباط ایجاد میکند (بریتزمن، 2003). محققان توافق دارند که علاوه بر آموزش بسیاری دیگر از عوامل از جمله، محیط، مدرسه، خانواده و محیط اجتماعی که کودک در آن زندگی می‎کند و هم‎چنین مشخصه‌های فردی مانند هوش، شخصیت، سن، همسالان و انگیزه در عملکرد تحصیلی او نقش مهمی را ایفا می‎کنند. کاموراجا، کارو و اشمک (2009) و بوساتو و همکاران ، 2000، پرموزیک و همکاران، 2003) دریافتند که پیشرفت تحصیلی تنها پیامد هوش و امکانات آموزشی موجود در محیط نیست بلکه جنبه‎های روان شناختی، همانند ابعاد شخصیتی و سبک‎های یادگیری نقش مهمتری را دارند. برای مثال ، اینفانته و همکاران، 2001، عنوان می‌کنند در گستره‎ی موفقبت تحصیلی، نقش شخصیت فراتر از هوش است. سیستم‎های موفق آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی، در کنار سنجش‎های گوناگون، بخشی را نیز به سنجش ابعاد روانی و شخصیتی دانش‎آموزان اختصاص می‎دهند تا به وسیله نتایج حاصل از آن و انجام اقدامات مورد نیاز به پیشرفت تحصیلی آنان کمک نمایند. اصولاً تدوین برنامه‌های آموزشی باید طوری باشد که آموزندگان را در شرایط سازگاری روانی، به سوی به کار بستن همه توانایی‎هایشان هدایت کنند( دهقان، 1385). 1-2. بیان مسأله: خانواده از نهادهای مهم وبنیادی جامعه است که نقش اساسی در زندگی فرد وجامعه دارد.اهمیت خانواده بعنوان یک نهاد اجتماعی مساله ای غیر قابل تردید است. اگر چه فرزند از جامعه و همسا لان تاثیر می گیرد ولی بیشتر تحت تاثیر خانواده است.تاثیر خانواده در کودک ونقش های مهم آن در جنبه های سازندگی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی وغیره بسیار مهم وعظیم است(قائمی، 1375). تاثیر خانواده در رشد همه جانبه کودک ار لحظه تولد آغاز شده وبا قدرت وفراگیری خاصی آشکار می شود ودر سراسر زندگی باقی می ماند.روابط صحیح ومتعادل والدین وفرزندان یکی از عوامل موثر در سلامت وبهداشت روانی آنان است. تحقیقات نشان می دهند که در بین عوامل مختلفی که در پرورش وشخصیت سالم در کودکان و نوجوانان موثرندتاثیر متقابل کودک ووالدین و نحوه برخورد وارتباط والدین وکودک از مهمترین وبنیادی ترین عوامل محسوب می شود. (نوابی نژاد،1370) از طرف دیگر پیشرفت تحصیلی موضوعی است که بخصوص در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان است وهر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان ونوجوانان می شود .(قاجاریه،1372).ارقام یونسکو نشان می دهد که مجموع هزینه های دولت ها برای آموزش وپرورش در کشورهای در حال توسعه از 8میلیارد در سال 1965به بیش از 92 میلیارد دلار در سال 1980 افزایش یافته است.(برومند،1378).زیرا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از مهمترین وعینی ترین معیارها برای بررسی وارزیابی کارایی واثر بخشی نظامهای آموزش وپرورش است (مهر افروز،1378).وتمام کوششها وتلاش های این نظام در واقع جامه عمل پوشیدن بدین امر تلقی می شود .(شلویری ،1377). همچنین پایگاه اجتماعی خاستگاه بسیاری از متغیرهای به هم وابسته ژنتیکی واکتسابی است. از ویژگی های مشخص پایگاه اجتماعی می توان از تعلیم وتربیت وشغل والدین، هوش بهر ورفتار کلامی آنها، در آمد خانواده ،وضع بهداشتی ،تجارب تربیتی، همسایگان وشرایط زندگی، نگرش های گوناگون در باب آموزش وپرورش، پیشرفت وامکان کنترل بر مقدرات ومانند اینها نام برد بررسی اثرات متنوع عوامل اجتماعی، اقتصادی در پبشرفت تحصیلی اهمیت فراوان دارداز مدتها قبل معلوم شده است که روند هوش بهر وموفقیت بچه ها با وضع اجتماعی خانواده هایشان تغییر می کند بسیاری از محققان دریافته اند که نمرات کودکان در آزمون های هوشی موجود به طور اساسی به شغل پدر، تعلیم وتربیت والدین ودرآمد خانواده مرتبط ووابسته است (مهدی پور ،1386). نخستین تحقیقات منظم وجدی در مورد رابطه شخصیت کودک با فضای روانی –تربیتی خانواده و نحوه رفتار والدین توسط پزوهشگرانی مانند (کازانین ،سیج ونایت) آغاز شد.(شاملو،1375). خانواده يک نظام طبيعي و اجتماعي است که افراد خواسته يا ناخواسته به آن وابسته اند و اولين کانوني است که فرد در آن احساس امنيت مي کند و مورد پذيرش و حمايت قرار مي گيرد. مطمئناً ساخت و فضاي خانواده ، نقش مهمي در عملکرد و رفتار فرد ايفا مي کند. كيفيت تعامل والدين و فرزندان، وضعيت اقتصادي –اجتماعي خانواده و تحصيلات والدين همواره به عنوان تعيين‌کننده‌هاي مهم عملکرد تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان شناخته شده است(هانوشک ،1986؛ نقل از آکسوي ، لينک؛ 2000). از جمله متغیرهایی که در ارتباط با شیوه های فرزند پروری مورد توجه و بررسی محققان و پژوهشگران روان شناسی و متخصصین تربیتی قرا رگرفته است می توان به رشد اجتماعی (مهرابی، 1376)، سازگاری اجتماعی، عزت نفس و خود کنترلی (برک،به نقل از مارسل، 1997)نیز (حسینیان آقا ملکی، 1376)، بلوغ شخصیتی (لامبورن و همکاران 1991،به نقل از لیل آبادی، 1375)، انگیزش (پیزو، 1993، گلیسون و دیگران به نقل از شارون و همکاران 1997) خود تنظیمی ( ملک مکان، 1378)و مکان کنترل، رشد اخلاقی، اضطراب و هوش(برندت،1997 به نقل از مهر افروز 1378) اشاره نموددر همین رابطه نتایج تحقیقات دوبینس (2006)، برومند نسب (1373) مهر افروز (1378) و پور عبدلی و همکاران (1387)نشان می دهد والدینی که انتظارات درونی بیشتری از فرزند خود داشته و از نظر سطح پاسخگو بودن (گرمی، پذیرش و تعهد) و درخواست کنندگی(کنترل و نظارت) در سطح بالایی باشند و به شیوه اقتدار منطقی با فرزندان خود رفتار نمایند، فرزندانشان دارای کنترل درونی می شوند. سوال اصلی این تحقیق این است که بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد. 1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق: خانواده به دلیل نقش تربیتی وفرهنگی خود در پرروش انسان های متفکر، آگاه وبالنده نقش بسیار موثری می تواند ایفا کند.اگر ابعاد این نهاد تربیتی به درستی تحلیل شود معلوم می گردد که سلامت وپویایی جامعه به سلامت وپویایی خانواده ارتباط دارد.(ملکی،1385).انجام این تحقیق می تواند اطلاعات ارزنده ای در اختیار مسئولین و برنامه ریزان آموزش و پرورش قرار دهد و با توجه به اینکه چنین تحقیقی در استان هرمزگان انجام نشده است اهمیت آنرا دو چندان می کند نتایج این تحقیق می تواند مسئولان و برنامه ریزان را یاری دهد تا بتوانند زمینه لازم جهت درگیری بیشتر والدین در امور تحصیلی فرزندانشان را فراهم نمایند و همچنین روش صحیح تربیت فرزندان را به والدین آموزش دهند. پیشرفت تحصیلی و سلامت روانی یکی از مهمترین و عینی‎ترین معیارها برای بررسی و ارزیابی کارایی نظام‌های تربیتی است. از طرفی دانش‎آموزان بزرگترین سرمایه‌های انسانی در هر جامعه به حساب می‎آیند؛ زیرا می‎توانند با هم در آمیختن نیروی جوانی و علم و مهارت آموخته شده چرخ های پیشرفت و توسعه را به حرکت در آورند. مسأله پیشرفت تحصیلی یکی از مسائل مهم آموزش و پرورش در تمام نقاط دنیا است. چنانچه بخواهیم مدارس، دانش‎آموزان موفق و کار‎آمدی پرورش دهند ضروری است عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی را بشناسیم و برنامه‎ریزی دقیق در همین راستا به عمل آید. در هر جامعه‎ای دانش‎آموزان سازنده‌ی فردای آن جامعه و کسانی هستند که باید پذیرای مسئولیت های آن جامعه باشند. به همین دلیل است که امروزه آموزش و پرورش جایگاه ویژه‎ای دارد و مردم در سراسر دنیا در پی یافتن راه هایی برای بهبود آموزش و پرورش آینده سازان کار آمدتر هستند (الیاس، 2002). هر سال آموزش و پرورش و خانواده ها سرمایه و هزینه‎های زیادی را جهت سلامت و تحصیل موفق دانش‎آموزان صرف می‎کنند. پرورش درست دانش‎آموزان از نظر روانی و تحصیلی باعث می‎شود که فارغ‎التحصیلانی کارآمد تحویل جامعه داده شوند که دارای بنیه‎ی علمی و توان عملی لازم هستند و سرمایه و هزینه به کار رفته به شکل بهینه‎ای بازدهی خواهد شد. 1-4. اهداف پژوهش 1-4-1. هدف کلی: بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس 1-4-2. اهداف جزئی: بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس بررسی رابطه میزان درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس بررسی رابطه میزان درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس بررسی شیوه های فرزندپروری والدین، به عنوان پیش بینی کننده های عملکرد تحصیلی دانش آموزان 1-5. فرضیه های پژوهش: 1-5-1. فرضیه های اصلی بین شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد. بین شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد. بین میزان درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد. بین میزان درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد. شیوه های فرزندپروری والدین، عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کنند 1-6. سؤالات تحقیق: بین شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد؟ بین شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباسچه رابطه ای وجود دارد؟ بین میزان درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد؟ بین میزان درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد؟. آیا شیوه های فرزندپروری والدین، عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کنند؟ 1-7. تعریف واژه ها و اصطلاحات: این تحقیق با سه سازه اصلی تحت عنوان های شیوه های فرزندپروری، درگیری والدین در امور تحصیلی و عملکرد تحصیلی سر و کار دارد که در آغاز تعریف نظری و سپس تعریف عملیاتی برای هر کدام از سازه ها ارائه می شود. 1-7-1. تعاریف مفهومی: شيوه هاي فرزندپروري: يكي از سازه هاي جهاني است كه بيانگر روابط عاطفي و نحوه ارتباط كلي والدين با فرزندان است وعاملي مهم براي رشد و يادگيري كودكان به شمار مي‌آيد(دارلين، و ستين برگ، 1993). درگیری والدین: درگیری والدین در امور تحصیلی به پیگیری مستمر والدین و مراجعات مکرر آنها به منظور وارسی وضعیت تحصیلی فرزندان در خانه و مدرسه گفته می شود. عملکرد تحصیلی: این اصطلاح از نظر مفهومی به مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد که در آزمون‎های مختلف درسی سنجیده می‎شود و به شکل نمره مشخص می‎گردد اشاره دارد(سیف، 1380). 1-7-2. تعاریف عملیاتی: شيوه‌هاي فرزندپروري: پاسخی است که هریک از شرکت کنندگان به خرده مقیاس های پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند که دارای 30 ماده است که 10 ماده آن به شیوه استبدادی و 10 ماده به شیوه اقتدار منطقی والدین و 10 ماده آن به شیوه آزاد گذاری مطلق در امر پرورش فرزند مربوط می شود جواب می دهند. درگیری والدین در امور تحصیلی:درگیری والدین در امور تحصیلی در پژوهش حاضر از طریق نمره کسب شده دانش آموزان از پاسخ گویی به پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. عملکرد تحصیلی: عملکرد تحصیلی در پژوهش حاضر از طریق معدل کل دانش‎آموزان در ترم اول و با مراجعه به پرونده های آن‎ها به دست آمده است. پیشینه پژوهش مقدمه این فصل در دو بخش مورد بررسی قرار می‎گیرد: 2-1. مقدمه: بخش اول: گستره نظری مسأله مورد پژوهش بخش دوم: بررسی پيشينه مطالعاتی در بخش اول که گستره نظری مسأله مورد پژوهش را در بر می‎گیرد، پژوهشگر سعی دارد پیشنه نظری مسأله مورد پژوهش را مطرح نماید. ابتدا به عملکرد تحصیلی و درگیری والدین در امور تحصیلی وو سپس سبک های فرزند پروری، پرداخته می‎شود و درادامه به رابطه بین این عوامل اشاره می‎شود. و در بخش دوم به بررسی پیشینه مطالعاتی پژوهش حاضر پرداخته می‎شود. 2-2. بخش اول 2-2-1. عملکرد تحصیلی عملکرد تحصیلی به معنای توانایی دانش‎آموزان در پاسخ دهی به مسائل مربوط به موضوع یا موضوعات خاص پیش‎بینی شده برای یک دوره آموزشی است( سپهوندی، 1385). عملکرد تحصیلی شامل ثبت کلیه فعالیت‎های شناختی فرد تحصیل کننده است که با یک سیستم درجه بندی مورد توافق با توجه به سطوح مختلف فعالیت‎های هیجانی و آموزشی و جدول زمانی سنجیده می‎شود و به عنوان فرایند پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته می‎شود ( خوش کنش، 1386). نیاز به پیشرفت یکی از انگیزه‎های اولیه بشر است. افرادی که نیاز به پیشرفت در آن‎ها قوی‎تر است، تمایل بیشتری به کامل شدن و بهبود عملکرد خود دارند. آنان ترجیح می‎دهند با وظیفه‎شناسی کارهایی انجام دهند که چالش برانگیز بوده به طوری که ارزیابی پیشرفت آنان در مقایسه با پیشرفت سایر مردم بر حسب ملاک هایی امکان پذیر باشد. به بیان دیگر پیشرفت رفتاری است مبتنی بر وظیفه، که اجازه می‎دهد عملکرد فرد بر طبق ملاک های فرض شده درونی یا بیرونی مورد ارزیابی قرار گیرد( کوری و همکاران،2006 ، کاموراجا و همکاران، 2009). پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان یکی از شاخص‎های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است و سطوح بالای آن می‎تواندپیش‎بینی کننده آینده روشن برای فرد و جامعه باشد و تمام کوشش‎ها و سرمایه‎گذاری‎های هر نظامی، تحقق این هدف می‎باشد. بر این اساس روان‎شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت به بررسی عوامل انگیزشی در یادگیری و عملکرد دانش‎آموزان در حوزه های گوناگون درسی توجه داشتند. از دهه 1980 میلادی اکثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه پیشرفت تحصیلی بر عوامل روانی که بر یادگیری دانش‎آموزان تأثیر دارند تأکید کرده‎اند( لینن برینک و پنتریچ، 2002). گروه‎های تخصصی و روان‎شناسان همواره به بررسی جوانب مختلف تحصیلی تأکید دارند( لانس بری و همکاران، 2005). توجه به پیشرفت تحصیلی از زمان بینه آغاز شد او دریافت که نمرات آزمون‎های وی قادر است کودکانی که با توجه به مشاهدات کلاس درس،( باهوش) و ( کم هوش) قلمداد شده بودند را از هم تفکیک نماید و بعدها نتایج امتحانات دانش‎آموزان ملاک قرار گرفت. یادگیری اساس رفتار انسان را تشکیل می‎دهد و فرایندی که مدام در طول زندگی انسان و در هر مرحله از رشد الزامی می‎باشد. موجودیت و بقای هر فرهنگ به توانایی اعضای جدید آن برای یادگیری انواع مهارت‎ها، هنجارهای رفتاری، باورها و .... وابسته است. در واقع پیشرفت تحصیلی فرایندی است که می‎توان آن را نتیجه یادگیری انسان دانست و منظور از پیشرفت تحصیلی موفقیت در امر تحصیل است که می‎توان به مهارت در امر خاص، تخصص در بخشی از دانش منجر شود. در نظام آموزش و پرورش پیشرفت تحصیلی اصطلاحی است که به جلوه‎ای از جایگاه تحصیلی دانش‎آموزان اشاره دارد. و این جایگاه می‎تواند به صورت نمرات دوره‎های مختلف باشد که به وسیله آزمون‎های استاندارد شده اندازه‎گیری شود( سیف، 1380). راسل( 2003)، اهدافی که عموماً رفتار پیشرفت تحصیلی را بر می‎انگیزد به عنوان اهداف درونی و بیرونی طبقه بندی می‎کند. به نظر او در اهداف درونی، اهداف مربوط به تکلیف( مثلاً تلاش برای فهم مطالب) و اهداف مربوط به خود( مثلاً بهتر از دیگران عمل کردن، اثبات هوش و تلاش) قرار دارند. و اهداف بیرونی مربوط به انسجام اجتماعی( خشنود کردن دیگران و پاداش‎ها) می‎باشند(علیوندوفا، 1384). تفاوت‎های فردی در انگیزه پیشرفت می‎تواند موفقیت تحصیلی را پیش‎بینی کند. دانش‎آموزانی که از دست‎یابی به اهداف خود اجتناب می‎کنند، ترس از ارزیابی داشته و مشکلات را به عنوان عامل تهدید کننده تلقی می‎کنند و در نتیجه دست از تلاش برای دستیابی به اهداف برمی‎دارند. در مقابل کسانی که در پی دستیابی به اهداف خود هستند از یادگیری لذت می‎برند و مشکلات را به عنوان چالش می‎پذیرند و در دست‎یابی به اهداف خود پافشاری می‎کنند( هاراکیوپز، 2002، کاموراجا و همکاران، 2009). سازه‎ی انگیزش موفقیت به رفتارهایی که به یادگیری و در نتیجه پیشرفت تحصیلی منجر می‎شود اطلاق می‎گردد(هاراکیوپز، 2002، کاموراجا و همکاران، 2009). متخصصان روان شناسی پرورشی و صاحب نظران آموزشی عقیده دارند که تجارب موفقیت آمیز و یا توأم با شکست دانش‎آموزان در دوران تحصیل در مدرسه بر همه جنبه‎های شخصیت و از جمله درگیری والدین در امور تحصیلی آنان تأثیر مستقیم دارد. 2-2-1-2. عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی عبارتند از: 1.عوامل فردی: هدف، انگیزه، هوش، توجه، برنامه‎ریزی، ابعاد شخصیتی و آمادگی جسمی و روانی 2.عوامل خانوادگی و اجتماعی: شرایط عاطفی و امنیت خانواده، شرایط اجتماعی و اقتصادی، تحصیلات و سطح فرهنگ خانواده، تعداد اعضای خانواده و سبک والدینی. 3.وضعيت اجتماعي- اقتصادي خانواده چندين مطالعه به شرايط اقتصادي– اجتماعي خانواده (هوي، 2005)، سطوح آموزشي والدين، منابع آموزشي در خانه (موليس،2000)، زبان رايج در خانه در مقابل زبان آزمون(هوي، 2002) به عنوان عواملي که مي‌توانند واريانس پيشرفت تحصيلي را تبيين کنند، اشاره کرده اند(مهدوي، 1384). گزارش کلمن تحت عنوان برابري فرصت تحصيلي در سال 1966 نشان داد که تجهيزات مدارس اثر قاطعي بر پيشرفت دانش آموزان ندارد و کيفيت معلمان نيز داراي اهميت چنداني نيست در عوض اين وضعيت خانواده است که اثر تعيين کننده اي بر عملکرد درسي دانش آموزان دارد(بيکر، ترجمه نايبي، 1385). کول(1990) وضعيت اقتصادي – اجتماعي خانواده را مهمترين عامل پيش بيني کننده دانسته است(هوي، 2005). ميلون (2002) نشان داد که عامل وضعيت اقتصادي – اجتماعي متغير پيش بين قابل اعتمادي براي عملکرد مدرسه اي است. ميلون نشانگرهايي چون دانش آموزاني که غذاي مدرسه را صرف نمي کنند و يا غذاهاي ارزان قيمت خريداري مي کنند و دانش آموزان تک والد و ميزان درآمد سالانه والدين را معرفي کننده متغير وضعيت اقتصادي – اجتماعي در نظر گرفت و نتايج تحقيق ميلون نشان داد متغير دانش آموزاني که غذاي مدرسه را صرف نمي کنند و يا غذاي ارزان قيمت مي خرند، قوي ترين پيش بيني کننده نمرات پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بود. ترکيب متغيرهاي فوق قدرت پيش بيني نمره ها را افزايش مي داد. پاورز(2003) نيز در تحقيقي که علاوه بر متغير وضعيت اقتصادي – اجتماعي ، متغيرهاي ميزان تحصيلات معلمان و سابقه تدريس معلمان را براي پيش بيني عملکرد دانش آموزان در نظر گرفته بود و متغيرهاي مربوط به وضعيت اقتصادي – اجتماعي که در نظر گرفته بود، شبيه متغيرهاي آزمون شده ميلون بود ، نيز به اين نتيجه دست يافت که وضعيت اقتصادي – اجتماعي 57% از واريانس پيشرفت تحصيلي را تبيين مي کند. اکپالا و اسميت(2001) نيز نشان دادند که ارتباط منفي و معني داري بين عملکرد تحصيلي و وضعيت اقتصادي – اجتماعي وجود دارد (وولسي، 2006). پاپاناستازي (2002) در تحقيق خود در کشور قبرس بين رابطه وضعيت اقتصادي - اجتماعي پايين و پيشرفت رياضي رابطه منفي به دست آورده است. وي همچنين ذکر کرده است که در آمريکا و ژاپن نيز مشابه اين نتيجه گزارش شده است. بعضي محققان به رابطه وضعيت اقتصادي اجتماعي و تأثير آن بر نگرش نسبت به يادگيري نيز تحقيقاتي انجام داده اند. مارکوليدز، هک و پاپاناستازي (2005) نشان دادند که دانش آموزان با موقعيتهاي اقتصادي– اجتماعي بالاتر، نگرش مثبت تري نسبت به يادگيري رياضيات دارند. 4.عوامل آموزشگاهی:مهارت معلمان، شرایط آموزشی و امکانات مطلوب تحصیلی، تعداد دانش‎آموزان کلاس و ترکیب آن‎ها، متناسب بودن هدف‎ها و محتوای برنامه‎ها با نیازها، استعدادها و علایق دانش‎آموزان، متناسب بودن مقررات، کتاب‎های درسی و مواد آموزشی، تسهیلات مدرسه و انتظارات مدرسه از دانش‎آموزان( بیابانگرد، 1382). 5. جنس: تحقیقات نشان می‎دهد که جنس رابطه چندانی با پیشرفت تحصیلی ندارد. با وجود این میانگین نمرات پسران در دروسی مانند ریاضی و توانایی‎های فضایی نسبت به دختران از سطوح بالایی برخوردار است ( هایدا و همکاران 1990 و هلپون، 1996، نول و هدکس، 1998). هالپرن (2000) عنوان می‎کند که تفاوت میان توانایی‏های کلامی و فضایی در بین مردان و زنان چندان درست نیست و این تفاوت‎ها در حوزه‎های کوچکی از استعدادهای فضایی و کلامی می‎باشد و در تحقیقات اخیر با استفاده از تست‎های استاندارد شده، نشان دهنده بهبود توانایی زنان در تکالیف فضایی می‎باشد( لینور، دیویس، اکلس، 2003). 2-2-1-3. ویژگی‎های‎شخصیتی و نقش آن در عملکرد تحصیلی: موفقیت در تحصیل نقش مهمی را در ایجاد فرصت‎های آینده دانش‎آموزان دارد. آموزش خوب و قوی می‎تواند همزمان هم ناظر به آینده بوده و هم از تجارب و یافته‎های گذشته بهره ببرد. در واقع آموزش مؤثر بین آینده، حال و گذشته ارتباط ایجاد می‎کند. هر کسی برای تأثیر گذاشتن روی دیگران نیاز به یادگیری خوب دارد و این مستلزم بهره گیری از آموزش قوی است (بریتزمن، 2003). محققان دریافته‎اند که موفقیت در تحصیل و پیشرفت در این زمینه تنها در نتیجه هوش و امکانات سخت افزاری موجود در محیط نیست بلکه آنچه نقش مهمی در این زمینه ایفا می‎کند جنبه‎های روانی و روانشناختی افراد همانند ابعاد شخصیتی و سبک‎های یادگیری است( بوساتو و همکاران، 2000، پرموزیک، 2003). به عنوان مثال کتل عنوان می‎کند که در گستره موفقیت تحصیلی شخصیت نقش بزرگتری را نسبت به هوش بازی می‎کند. بر طبق نظر اکرمن، تئوری PPKI ادعا می‎کند که صفات شخصیتی نقش مهمی در رشد و توسعه دانش و آگاهی فرد، راهنمایی و چگونگی رویارویی با محرک‎ها را بازی می‎کند. این نظریه عنوان می‎کند که عوامل غیر عقلانی مانند صفات شخصیتی و سبک‎های یادگیری به طور معناداری با پیشرفت تحصیلی در آمیخته است. پرداختن به ارتباط بین ویژگی‎های شخصیتی و موفقیت تحصیلی هم ارزش تئوریکی داشته و هم سودمندی بالینی دارد. از نطر بالینی می‎تواند ارتباط ویژگی‎های شخصیتی با دستاوردهای زندگی واقعی، بخصوص عملکرد تحصیلی را تعیین کند. از نظر تئوریک نیز می‎تواند مصاحبه یا پرسش‎نامه‎ای را برای پیش‎بینی عملکرد تحصیلی از روی ویژگی‎های شخصیتی ایجاد کند که نتایج مهمی را در طراحی مناسب هر سیستم آموزشی به دنبال خواهد داشت( پرموزیک و فارنهام، 2003). در طول دهه گذشته تأکید روزافزونی به اهمیت و نقش متغیرهای شخصیت در پیشرفت تحصیلی شده و متغیرهای شخصیتی خاصی را در موفقیت عملکرد تحصیلی مهم می‎دانند( مک آیلاری و بانتینگ، 2002). ( لانس بری، سودارگاس، گیبسون و لئونگ، 2005 )، عنوان کردند که صفات شخصیتی با توانایی تحصیلی دانش‎آموزان یعنی پیشرفت تحصیلی در رابطه است از طرفی این صفات می‎توانند پیش‎بینی کننده ترک تحصیل باشند. اگر چه ارتباط مستقیمی بین موفقیت در مدرسه و ویژگی‎های شخصیتی به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است، استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت به عنوان چارچوبی برای سازماندهی تحقیقات قبلی پیشنهاد گردیده است( لایدرا و همکاران، 2007 و کونارد، 2006). پرموزیک و فورنهام عقیده دارند با توجه به نتایج گسترده پیرامون رابطه میان صفات شخصیتی و پیشرفت تحصیلی می‎توان گفت که پرسش‎نامه نئو می‎تواند سهم مهمی در پیش‎بینی موفقیت تحصیلی باشد. نتایج تحقیقات نشان می‎دهد که پنج عامل بزرگ شخصیت، می‎تواند به خوبی عملکرد تحصیلی را پیش‎بینی کند( پرموزیک و فورنهام، 2003؛ لایدرا و همکاران، 2007 و کونارد، 2006). به طور مثال نتایج تحقیق پرموزیک نشان می‎دهد که روان‎رنجوری با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس دارد، در صورتی که وظیفه‎شناسی و سازگاری، پیشرفت تحصیلی بالایی را به همراه دارد. کاستا و مک‎کری (1992)، بیان کردند که عامل مهم شخصیتی که به طور مداوم می‎تواند پیشرفت تحصیلی را پیش‎بینی کند، گشودگی است، که به پذیرفتن ایده‎های جدید و گرایش به جستجوی تجارب علمی جدید اشاره دارد. بلیکل(1996) دریافت که گشودگی نسبت به تجارب با عملکرد تحصیلی ارتباط مستقیمی دارد. باربارانلی(2003)، به این نتیجه رسید که ارتباط منفی بین برون‎گرایی و همچنین ارتباط مثبت بین درونگرایی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد. همچنین او دریافت که روان‎رنجوری در همه سطوح ارتباط منفی با نمرات دانش‎آموزان دارد. به نظر می‎رسد که اضطراب و نگرانی از عوامل تهدید کننده موفقیت هستند. برون‎گراها نیز ترجیح می‎دهند که فعالیت اجتماعی بیشتری داشته باشند تا فعالیت‎های تحصیلی، که این موضوع می‎تواند تأثیر زیان بخشی در تحصیلات افراد داشته باشند(لیدرا و همکاران، 2007). هاونو همکاران(2002)، در تحقیق خود بر روی ویژگی‎های شخصیتی نشان داد که بین نوروزگرایی و پیشرفت تحصیلی ارتباط منفی وجود دارد. پائون و آشتون(2001)، نیز نشان دادند که وظیفه‎شناسی و گشودگی دو بعد مهمی هستند که به طور مستقیم با پیشرفت تحصیلی رابطه دارند، از این رو انتظار می‎رود که این ویژگی‎ها همبستگی نیرومندی با سایر عوامل مربوط به پیشرفت داشته باشند. ولی در تحقیقی لاوسون دریافت که گشودگی ارتباط منفی با عملکرد و یادگیری دارد( زویک و وبستر، 2004). لازم به ذکر است تاریخچه فرد در موفقیت و پیشرفت تحصیلی می‎تواند شخصیت فرد را تحت تأثیر قرار دهد و از طرفی والدین معمولاً در قبال پیشرفت و ویژگی نسبت به فرزندان پاداش می‎دهند. بنابراین پیشرفت تحصیلی و شخصیت به طور دو جانبه و با تقویت یکدیگر می‎توانند زمینه سلامت روانی را فراهم سازند. 2-2-1-4. خانواده و نقش آن در عملکرد تحصیلی یکی از عوامل مهم و مؤثری که در رشد و تکامل انسان نقش اساسی دارد «خانواده» است. محیط خانواده بادوام ترین عاملی است که در رشد شخصیت افراد تأثیر می گذارد. زیرا تنها در خانواده است که کودک نخستین چشم انداز را از جهان پیرامون خود به دست می‌آورد و احساس وجود می کند یعنی می‌آموزد، چگونه غذا بخورد، لباس بپوشد، حرف بزند، معاشرت کند، همکاری نماید، محبت و احترام روا دارد و هم چنین در خانواده است که به آداب و رسوم ملی، مراسم دینی، وظایف فردی و حدود اختیارات و مسئوولیت‌ها پی می‌برد(پارسا، 1372, ص 67). در حقيقت استحكام و استواري خانواده به ازدواج و رابطه زناشويي پايدار و بنيادين بستگي دارد يعني هرگونه تزلزل و سستي درسازگاري زناشويي و يا وجود يك ازدواج ناموفق علاوه بر آن كه آرامش رواني زوجين را مختلميكند و افسردگي و اضطراب را مي افزايد، بقا و دوام خانواده را نيز در معرض تهديد قرار مي دهد و فروپاشي خانواده مزيد بر علت شده افسردگي و اضطراب همسران و ديگر مشکلات جسمی و روانی را پيش از پيش افزايش مي دهد (کاظمی حقیقی، 1377,ص 24).واضح است که کودکان چیزهای زیادی را از طریق تجربیات روزمره شان در تعامل با دنیای اجتماعی و فیزیکی یاد می گیرند آنچه یاد گرفته می شود در ژن ها وجود ندارد و هیچ‌گونه برنامه سازماندهی شده ندارد، و بر طبق یک برنامه زمانبندی شده خاص در درون متن اجتماع رخ می دهند، در اینجا است که والدین در آن نقش ایفا می‌کنند(مک کوبی، 2000,ص78). از آن‌جا که خانواده، خود یک واحد اجتماعی است و ارزش‌ها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک منتقل می شود، به عنوان یک واسطه از لحاظ تأثیر محیط اجتماعی بر کودک، اهمیت فراوانی دارد. به سخن دیگر، چون خانواده کانون تولد و زایش فرزند است و پیش از وی شکل گرفته است، تا مرحله‌ای که فرزند به آگاهی و« شعور» کافی برسد، خواه ناخواه در تعیین سرنوشت، ساختمان روحی و نوع جهان بینی و طرز تفکر وی که خود برگرفته از محیط اجتماعی است، تأثیر فراوان دارد (احدی و محسنی، 1387,ص 69). 2-2-2. درگیری والدین در امور تحصیلی 2-2-2-1.درگیری خانواده در امور تحصیلی خانواده يک نظام طبيعي و اجتماعي است که افراد خواسته يا ناخواسته به آن وابسته اند و اولين کانوني است که فرد در آن احساس امنيت مي کند و مورد پذيرش و حمايت قرار مي گيرد. مطمئناً ساخت و فضاي خانواده ، نقش مهمي در عملکرد و رفتار فرد ايفا مي کند. كيفيت تعامل والدين و فرزندان، وضعيت اقتصادي – اجتماعي خانواده و تحصيلات والدين همواره به عنوان تعيين‌کننده‌هاي مهم پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان شناخته شده است(هانوشک ،1986؛ نقل از آکسوي ، لينک؛ 2000).

92

Uncategorized

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.