پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

فول تکست- –434

فول تکست- –434

(سایت مرجع پژوهش )- –434

3-ابزار اندازه گیری ..................................................................................... 65 4-روش گردآوری داده ها ........................................................................... 67 5-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ............................................................... 67 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها ...................................................................... 68 تجزیه و تحلیل ............................................................................................ 69 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ............................................................................. 75 بحث و نتیجه گیری .................................................................................... 76 پیشنهادات پژوهشی .................................................................................... 82 پیشنهادات کاربردی .................................................................................... 83 محدودیت های پژوهش ............................................................................. 84 منابع ............................................................................................................. 85 پیوست ها ................................................................................................................. 94 پرسشنامه فراشناخت .................................................................................... 94 پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی ......................................................... 96 پرسشنامه شادکامی ...................................................................................... 102 داده ها .......................................................................................................... 104 چکیده انگلیسی ............................................................................................ 113 فهرست جداول عنوان صفحه جدول 2-1 ................................................................................................... 26 جدول 2-2 ................................................................................................... 27 جدول 4-1 ................................................................................................... 69 جدول 4-2 ................................................................................................... 70 جدول 4-3 ................................................................................................... 70 جدول 4-4 ................................................................................................... 71 جدول 4-5 ................................................................................................... 72 جدول 4-6 ................................................................................................... 72 جدول 4-7 ................................................................................................... 72 جدول 4-8 ................................................................................................... 73 جدول 4-9 ................................................................................................... 73 چکیده شواهد تحقیقی نشان می دهد که باورهای فراشناخت در تمام جنبه های روان شناختی زندگی بشر تأثیرات بسزایی دارد . سازگاری فردی-اجتماعی و شادکامی دو تا از جنبه های مهم زندگی نوجوانان است که می تواند تاثیر مستقیم از باورهای فراشناختی آنان داشته باشد . بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سازگاری فردی-اجتماعی و شادکامی نوجوانانی که در دبیرستان های ناحیه 2 شهرستان رشت مشغول تحصیل هستند ، صورت گرفته است . نمونه این پژوهش به تعداد 338 نفر ( 169 نفر پسر و 169 نفر دختر ) به صورت خوشه ای از بین این مدارس انتخاب شده اند . ابزار این پژوهش ، پرسشنامه فراشناخت ( MCQ-30 ) 30 گزینه ای ، پرسشنامه روانی کالیفرنیا ( CPI ) 180 سوالی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد 29 ماده ای است . طرح پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است . برای تجزیه و تحلیل داده ها ، علاوه بر روش های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار از تحلیل روابط همبستگی ساده و تحلیل پیشرفته آماری همبستگی کانونی استفاده شده است . نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که مقدار همبستگی کانونی باورهای فراشناختی و سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی نوجوانان از نظر آماري معنی دار می باشد (01/0>p). به عبارتی دیگر متغیر پیش بین ( باورهای فراشناختی ) توانسته است 18 درصد واریانس متغيرهاي سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی نوجوانان را تبیین کنند. کلید واژه ها: باورهای فراشناخت ، سازگاری فردی-اجتماعی ، شادکامی ، نوجوانان . فصل اول: کلیـات مقدمه بیان مساله ضرورت و انجام پژوهش اهداف پژوهش فرضیه های پژوهش متغییرهای پژوهش تعاریف واژه ها 1-مقدمه : امروزه با مشکلاتی که در جوامع وجود دارد مطالعه و پژوهش در زمینه های سازگاری و شادکامی افراد برای بهبود یافتن زندگی آنها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و بدین جهت یکی از راهکارهای مهم در این زمینه پرداختن به باورهای فراشناختی در آنها است . باورهای فراشناختی یکی از عوامل مهم در توسعه و تداوم اختلالهای روانشناختی است . باورهای فراشناختی به پردازش هیجانی مثل شادکامی و سازگاری و واکنشهای مربوط به آسیب از طریق تاثیر دانش و باورهای فراشناختی به روی تغییر باورها و نیز تعبیر و تفسیر علایم خاص شادکامی و سازگاریها نقش موثری دارد ، (کارت رایت - هاتون و ولز ، 1997 ، به نقل از وزیری و موسوی نیک ، 1387 ) . کاستا ( 1984 ) معتقد است اگر بتوانید از وجود یک گفتگوی درونی در مورد فرایندهای ذهنی خود آگاه شوید و اگر بتوانید فرایند های تصمیم گیری و حل مساله را بشناسید ، فراشناخت را تجربه کرده اید . بطور کلی فراشناخت آگاهی فرد از دانسته ها و ندانسته های خود را شامل می شود ، ( رفوث و همکاران ،1993 ، ترجمه خرازی ، 1375 ) . با توجه به تعاریفی که ارائه شد ، می توان گفت فراشناخت مجموعه دانش و فرایند های است که کشف های شناختی فرد را نظارت ، هدایت و کنترل می کنند و در واقع به مدیریت فعالیتهای شناختی می پردازند . برای درک بهتر فراشناخت ضروری است آن را با شناخت مقایسه کنیم . با مقایسه ی شناخت و فراشناخت با یکدیگر به این نتیجه می رسیم که شناخت جهت توصیف روشهای بکار می رود که طی آن اطلاعات پردازش یا معنادار می شود ، ( ولفز و همکاران ، 1995 ؛ به نقل از سالاری فر ، 1375 ) . کینگ داینر ( 2005 ) معتقدند که افراد شاد در حوزه های چند گانه زندگی نظیر ازدواج ، درآمد ، عملکرد شغلی و سلامتی ، موفق تر از افراد غیر شاد هستند. به اعتقاد وین هوون ( 1993 ) شادی فعالیت فرد را بر می انگیزد و روابط اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند. همچنین مشخص شده است که افراد شاد احساس امنیت بیشتری می کنند ، آسانتر تصمیم می گیرند ، دارای روحیه مشارکتی بیشتری هستند و نسبت به کسانی که با آنها زندگی می کنند بیشتر احساس رضایت دارند ، ( مایرز ، 2000 ) . افراد شاد همچنین دارای عزت نفس بالاتر ، روابط دوستانه قوی تر و اعتقادات مذهبی معنادارتری هستند ، ( مایرز ، 1996 ، به نقل از قمرانی ، 1389 ) . سازگار شدن با محیط مهمترین منظور و غایت همه فعالیت های ارگانیزم است . چنان که باتلر اظهار می دارد ، در همه دوران زندگی خود در هر روز و هر ساعت سر گرم آن هستیم که خود دگرگون شده و دگرگون نشده را با محیط دگرگون شده و دگرگون نشده سازگار کنیم . زندگی کردن در حقیقت چیزی جز عمل سازگاری نیست ، ( هاشمیان ، 1387 ) . اساساٌ شخص سازگار ، شخصی است که میان خود و محیط مادی و اجتماعی اش ارتباط های سالم و درستی برقرار کند که نتیجه اش استقرار ثبات عاطفی برای خود او باشد ، ( شعاری نژاد ، 1380 ) . امروزه مطالعات زیادی در زمینه ی باورهای شناختی ، سازگاری فردی- اجتماعی و دیگر مهارتهای ارتباطی و اجتماعی افراد و همچنین هیجانات افراد مثل شادکامی انجام می گیرد . اما در این بین کمتر دیده شده که ارتباط بین باورهای فراشناخت و سازگاری فردی – اجتماعی و شادکامی نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد . در این پژوهش سعی می شود که بین متغیرهای باورهای فراشناختی و سازگاری فردی - اجتماعی و شادکامی نوجوانان به رابطه ای دست یابیم تا بدین وسیله بتوان به نوجوانان در زمینه ی سازگاری بهتر و شادکامی آنها با انتخاب باورهای فراشناختی صحیح یاری رسانیم . 2-بیان مسئله : یکی از مفاهیم مرتبط با شناخت که به دنبال گسترش روان شناسی شناختی و علم شناخت به وجود آمد فراشناخت است. این مفهوم ابتدا توسط فلاول (1979) بکار گرفته شد که به توانایی انسان از نظام شناختی خود و کنترل نظارت بر آن گفته می شود . فرد به توانایی خود بعنوان یک پردازشگر اطلاعات آگاه است و می داند برای رسیدن به یک هدف شناختی دارای چه موانع و محدودیت هایی است و چگونه و با چه تدابیری با محدودیت ها مواجه شود ( رفوث و همکاران ،1993 ، ترجمه خرازی ، 1375 ) . ولفز و همکاران ، ( 1995 ) ، تصور روشن تری از تفاوت فراشناخت و شناخت ارائه داده اند . مطابق نظر آن ها فراشناخت عملیات ذهنی انجام شده بر روی یک عملیات ذهنی است ، حال آن که شناخت عملیات ذهنی انجام شده روی یک محتوا است . به اعتقاد آن ها آنچه فراشناخت نامیده می شود عملیات ذهنی سطح دوم است . یعنی یک یادگیرنده آن عملیات ذهنی را انتخاب می کند که روی یک موضوع خاص اعمال می شود و آن ها را هدایت می کند . در این چهارچوب فراشناخت یک مورد ویژه شناخت است که طی آن عملیات ذهنی بر روی یک عامل بیرونی صورت نگرفته ، بلکه روی پدیده های ذهنی فرد که در ساختار شناختی وی قرار دارند صورت می گیرند ، ( ولفز و همکاران ، 1995 ؛ به نقل از سالاری فر ، 1375 ) . ارتباط بین باورهای فراشناختی و آسیب شناختی در مورد غیر قابل کنترل بودن خطر و فقدان اطمینان شناختی و وجود سطوح مشابهی از این نوع اعتقادات در اختلالات دیگر مورد تایید قرار گرفته است ، (کارت رایت - هاتون و ولز ، 1997 ، به نقل از وزیری و موسوی نیک ، 1387 ) . در طی سالهای اخیر بررسی تجربی شادکامی توسط روانشناسان و جامعه شناسان افزایش یافته است ، ( وین هوون ، 1997 ) و روانشناسان علاقه مند به حیطه ی روانشناسی مثبت نگر توجه خود را بر منابع بالقوه ی احساس های مثبت نظیر احساس شادکامی معطوف کرده اند . ( سلیگمن ، چیکسنت و میهالی ، 2000 ؛ کوهن و پرسمن ، 2005 ؛ به نقل از میرزائی ، 1389 ) . طبق بسیاری از تئوریهای هیجان ، شادکامی یکی از شش هیجان بزرگ یعنی تعجب ، ترس ، خشم ، شادکامی ، تنفر و نگرانی است . آیزنک ( 1945 ) ، شادکامی را بعنوان صفت در نظر گرفت که سه ملاک پایداری زمانی ، همسانی بین موقعیت و علیت درونی را دارا می باشد . همچنین شادکامی را وابسته به فراوانی و درجه ی عواطف مثبت یا لذت سطوح بالای رضایت در طول زندگی و نبود احساسات منفی نظیر افسردگی و اضطراب دانسته اند ، ( هادی نژاد و زارعی ، 1387 ) . به نظر مک دانلد ، وقتی می گوئیم فردی سازگار است که پاسخهایی که او را به تعامل با محیطش قادر می کنند آموخته باشد . در نتیجه به نحو قابل قبول اعضای جامعه خود رفتار کند تا احتیاجاتش ارضا شوند ، ( درتاج و همکاران ، 1388 ) . به عبارت دیگر سازگاری این است که فرد با دیگران طوری رفتار کند که هیچگونه مشکل و درگیری با آنان نداشته باشد . انسانی را سازگار تلقی می کنیم که مسائل و رفتار منطقی دیگران را قبول کند و اگر با محیطی نمی تواند سازش پیدا کند ، محیط دیگری برایش وجود داشته باشد ، ( نویدی ، 1385 ) . فرایند سازگاری به وسیله ء کمبود و نیاز بر انگیخته می شود و تنش نامطلوبی ایجاد می کند . برای کاهش تنش ، فرد باید به طریقی واکنش نشان دهد و عمل او معمولاً کوششی برای غلبه بر شی یا موقعیت تهدیده کننده است ، ( شعاری نژاد ، 1380 ) . سازگاری فردی فرایند پیوسته ای است که در آن تجربیات یادگیری اجتماعی شخص باعث ایجاد نیازهای روانی می گردد و نیز امکان کسب توانایی و مهارت هایی را فراهم می سازد از آن طریق می توان به ارضاء آن نیازها پرداخت ، ( هاشمیان ، 1387 ) . سازگاری اجتماعی به این گفته می شود که افراد یا گروهها ، رفتار خود را بتدریج و از روی عمد یا غیر عمد تعدیل کنند تا با فرهنگ موجود سازگاری نمایند ، مانند رعایت عادت ها ، عرف ، تقلید و... ( شعاری نژاد ، 1380 ) . پژوهش حاضر به دنبال ارتباط بین باورهای فراشناختی با سازگاری فردی و اجتماعی و شادکامی در نوجوانان است ، و می خواهد بداند که آیا بین باورهای فراشناختی با سازگاری فردی و اجتماعی و شادکامی در نوجوانان رابطه وجود دارد ؟ 3-ضرورت انجام پژوهش : بدون تردید جامعه برای هر بزهکاری متحمل هزینه های مادی و معنوی سنگینی می شود از طرفی دیگر روشهای آموزش مهارتهای اجتماعی توسط محققان برای سنین مختلف یعنی از کودکان پیش دبستانی گرفته تا بزرگسالان و همچنین برای افرادی که اختلالات رفتاری دارند ، برنامه ریزی شده است ، همچنین به نظر می رسد که به علت تحولات عظیمی که در زندگی انسان معاصر به وقوع پیوسته است شمار زیادی از کودکان و نوجوانان دچار مشکلات سازگاری اجتماعی رفتاری و عاطفی هستند ، بدین سان ضرورت برنامه ریزی های مربوط به آموزش مهارتهای اجتماعی بیشتر آشکار می شود . در حال حاضر در جوامع صنعتی و پر از آسیب اجتماعی امروزی ، مطالعات در زمینه ی سازگاری های فردی و اجتماعی و همچنین شادکامی افراد در زندگی با اهمیت و ضروری است . شواهد نشان می دهد هرگاه نگرانی بعنوان تفاوتهای فردی در استراتژیهای کنترل فکر مطرح شود به گونه ی کاملا مشخصی با اختلالات آسیب شناختی همراه می شود ، ( ابراموتیس وهمکاران ، 2003 ؛ امیر و همکاران ، 1997 ؛ رینولدز و ویلز ، 1999 ، واردا و برآیانت ، 1998 ؛ به نقل از وزیری و موسوی نیک ، 1387 ) . همچنین یکی از مسایل مهم دوره ی نوجوانی ناسازگاری نوجوانان است . طبق گزارش سازمان ملل در سالهای دهه ی 1980 بیش از هفتاد درصد از جرایم را نوجوانان کمتر از هجده سال مرتکب شده اند ، این رفتارهای ناسازگارانه هم برای جامعه و هم برای رشد افراد نوجوان مخاطره آمیز بیان شده است . آنچه از متون پژوهشی بر می آید این است که سازگاری موفق بسته به عملکرد یکپارچه توانشهای هیجانی دارد ، ( راجرز ، کوالتر ، فلیپس و ایمیل کامپ ، 2006 ؛ به نقل از افتخارصعادی ، 1386 ) . امروزه با وجود مشکلاتی که در ارتباطات و روابط بین فردی برای نوجوانان وجود دارد پرداختن به بهداشت و امنیت روانی آن ها به ویژه شادکامی و سازگاری فردی – اجتماعی لازم به نظر می رسد . در این پژوهش با بررسی رابطه ی بین متغیرهای پژوهش می توان از نتایج بدست آمده استفاده کاربردی کرد . بطور مثال می توان راهکارها و راهبردهای موثری برای نوجوانان در باورهای فراشناختی میسر نمود تا به سازگاری بهتر در ارتباطات و مهارتهای فردی و اجتماعی و به تبعه آن شادکامی آنها منجر گردد . 4-اهداف پژوهش : 4-1- هدف کلی : هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه ی باورهای فراشناختی نوجوانان با سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی آنها می باشد . 4-2- اهداف ویژه : بررسی رابطه ی باورهای فراشناختی با سازگاری فردی نوجوانان دختر . بررسی رابطه ی باورهای فراشناختی با سازگاری فردی نوجوانان پسر . بررسی رابطه ی باورهای فراشناختی با سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر . بررسی رابطه ی باورهای فراشناختی با سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر . بررسی رابطه ی باورهای فراشناختی با شادکامی نوجوانان دختر . بررسی رابطه ی باورهای فراشناختی با شادکامی نوجوانان پسر . 5- فرضیه ها : 5-1- فرضیه اصلی : بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی- اجتماعی و شادکامی نوجوانان رابطه وجود دارد . 5-2- فرضیه ویژه: بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی نوجوانان دختر رابطه وجود دارد . بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی نوجوانان پسر رابطه وجود دارد . بین باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر رابطه وجود دارد . بین باورهای فراشناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر رابطه وجود دارد . بین باورهای فراشناختی و شادکامی نوجوانان دختر رابطه وجود دارد . بین باورهای فراشناختی و شادکامی نوجوانان پسر رابطه وجود دارد . 6-متغیرها : متغیر مستقل : باور های فراشناختی متغیر وابسته : سازگاری فردی اجتماعی

92

Uncategorized

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.