پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

ارشد- –432

مقاله های ارشد- –432

ارشد- –432

سپاسگزاری
اکنون که با لطف عنایت خداوند تالیف این پایان نامه به انجام رسیده است لازم می‌دانم که از زحمات بی‌دریغ استاد ارجمند جناب آقای دکتر امین الله فاضل که هدایت این پایان نامه را به عهده داشتند، و کوشش بردبارانه‌ی ایشان سبب پوشش عیوب این پژوهش گردید، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
همچنین از مدیر گروه محترم سرکار خانم دکتر محبوبه چین و سایر اساتید بزرگوار که از دانش بی‌منتشان بهره مند گردیدم، نهایت سپاسگزاری را دارم و صمیمانه از در گاه ایزد منان برایشان آرزوی سلامتی و بهروزی دارم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده.......................................................................................................................................................................................1
فصل نخست: مقدمه و کلیات
1-1- مقدمه............................................................................................................................................................................3
1-2-بیان مسئله....................................................................................................................................................................5
1-3-اهمیت وضرورت مسئله..............................................................................................................................................8
1-4-اهداف تحقیق.............................................................................................................................................................10
1-4-1-اهداف علمی..........................................................................................................................................................10
1-4-2-اهداف کاربردی.....................................................................................................................................................10
1-5-تعاریف واصطلاحات..................................................................................................................................................11
1-5-1- تعاریف مفهومی...................................................................................................................................................11
1-5-2- تعاریف عملیاتی...................................................................................................................................................12
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1-مقدمه...........................................................................................................................................................................14
2-2- مفاهیم نظری رضایت زناشویی.............................................................................................................................15
2-3- رضایت زناشویی.......................................................................................................................................................17
2-4-عوامل تاثیرگذاربر رضايتمندي زناشويي...............................................................................................................19
2-5-عوامل توفیق وحفظ زناشویی.................................................................................................................................24
2-6-ارتباط جنسی ورضایت زناشویی............................................................................................................................25
2-7-ارتباط جنسی.............................................................................................................................................................27
2-8-نقش های جنسیتی..................................................................................................................................................28
2-9-رابطه جنسی:یک رخداد جسمی............................................................................................................................29
2-10-رابطه جنسی یک رخداد روان شناختی.............................................................................................................30
2-11-مولفه های جنسی.....................................................................................................................................................30
2-11-1-حرمت جنسی.......................................................................................................................................................30
2-11-2-اشتغال ذهنی جنسی..........................................................................................................................................31
2-11-3-آگاهی جنسی.......................................................................................................................................................31
2 -11-4-قاطعیت جنسی...................................................................................................................................................32
2-11-5-کنترل جنسی بیرونی..........................................................................................................................................33
2-11-6-رضایت جنسی.......................................................................................................................................................34
2-11-7-انگیزش جنسی.....................................................................................................................................................35
2-11-8-اضطراب جنسی....................................................................................................................................................36
2-11-9-کنترل جنسی درونی...........................................................................................................................................36
2-11-10-نظارت جنسی.....................................................................................................................................................36
2-11-11-ترس از رابطه جنسی .......................................................................................................................................36
2-11-12-افسردگی جنسی................................................................................................................................................37
2-12-نظریه ها و مفاهیم ...................................................................................................................................................37
2-12-1-نظریه فمینیستی................................................................................................................................................. 37
2-12-2-نظریه فروید...........................................................................................................................................................38
2-12-3-نظریه اریک فروم..................................................................................................................................................39
2-12-4-نظریه فرانکل..........................................................................................................................................................41
2-12-5-نظریه مزلو..............................................................................................................................................................41
2-12-6-نظریه پرلز .............................................................................................................................................................42
2-12-7-نظریه هورناي ......................................................................................................................................................42
2-12-8-نظریه رشدشناختی ............................................................................................................................................43
2-12-9-نظریه یادگیري اجتماعی....................................................................................................................................43
2-12-10-دیدگاه اسلام .....................................................................................................................................................44
2-12-11-نظریه وابس........................................................................................................................................................45
2-12-12-دیدگاه اریکسون................................................................................................................................................46
2-12-13-دیدگاه آلفرد آدلر..............................................................................................................................................46
2-12-14-نظریه میشل ......................................................................................................................................................47
2-12-15-نظریه سربین......................................................................................................................................................47
2-13-عوامل موثر بر نارضايتي جنسي در زندگي زناشويي.........................................................................................48
2-14-ارتباط ومهارتهای ارتباطی......................................................................................................................................51
2-15-انواع ارتباط................................................................................................................................................................53
2-16-محتوی کلام (موضوع گفتگو)...............................................................................................................................53
2-17-موانع ارتباط مؤثر....................................................................................................................................................53
2-18-مفاهیم نظری ارتباط.............................................................................................................................................54
2-19-مهارتهای ارتباطی...................................................................................................................................................55
2-20-مهارتهای ارتباطی ورضایت زناشویی.................................................................................................................57
2-21-پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش....................................................................61
2-22-فر ضيه ها...............................................................................................................................................................66
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-طرح پژوهش............................................................................................................................................................70
3-2-جامعه ونمونه آماری...............................................................................................................................................70
3-2-1-جامعه...................................................................................................................................................................70
3-2-2-نمونه آماری........................................................................................................................................................70
3-3-داده های جمعیت شناختی پژوهش...................................................................................................................71
3-4-ابزار پژوهش.............................................................................................................................................................73
3-4-1-پرسشنامه رضایت زناشویی.............................................................................................................................73
3-4-2-پایایی پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ...................................................................................................73
3-4-3-مقیاس مهارتهای ارتباطی................................................................................................................................74
3-4-4-پایایی مقیاس مهارتهای ارتباطی...................................................................................................................75
3-4-5-پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی ...........................................................................................................75
3-4-6-پایایی پرسشنامه چندوجهی جنسی ............................................................................................................76
3-5-نحوه اجرا:.................................................................................................................................................................77
3-6-تجزیه وتحلیل داده‌ها.............................................................................................................................................77
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش.............................................................................................................79
4-2 - ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش...........................................................................................................81
4-3- بررسی یافته های پژوهش.................................................................................................................................84
فصل پنجم: نتیجه گیري و پیشنهادها
5-1-خلاصه .....................................................................................................................................................................99
5-2-بحث و نتیجه گیري............................................................................................................................................100
5-3 جمع بندی و نتیجه گیری نهایی......................................................................................................................113
5-4-محدودیات.............................................................................................................................................................114
5-5-پیشنهادات ..........................................................................................................................................................114
پیوست ها
پیوست-الف: پرسشنامه مهارتهاي ارتباطی..............................................................................................................117
پیوست-ب: پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ......................................................................................................121
پیوست-ج: پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی................................................................................................125
منابع
منابع فارسی ...................................................................................................................................................................135
منابع لاتین .....................................................................................................................................................................145
چکیده انگلیسی..............................................................................................................................................................149

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1: فراواني، درصد و درصد تراكمي پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيلات .............................71
جدول 3-2: فراواني، درصد و درصد تراكمي پاسخگويان بر اساس شغل ..................................................71
جدول 3-3: فراواني، درصد و درصد تراكمي پاسخگويان بر اساس تعداد فرزندان ..................................72
جدول 3-4- توصیف سن و مدت زمان ازدواج پاسخگویان ..........................................................................72
جدول 4-1: ميانگين و انحراف استاندارد مهارتهاي ارتباطي .......................................................................79
جدول 4-2: ميانگين و انحراف استاندارد مسائل جنسي ..............................................................................80
جدول 4-3: ميانگين و انحراف استاندارد رضايت زناشويي ..........................................................................81
جدول 4-4: ماتریس همبستگی متغیرهای مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی ............................82
جدول 4-5: ماتریس همبستگی متغیرهای مسائل جنسی با رضایت زناشویی .......................................83
جدول4-6 . رگرسیون خطی ساده رضایت زناشویی روی مهارت های ارتباطی زنان متأهل ..................84
جدول 4-7: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني نمره‌ي كلي رضايت زناشويي از روي مهارتهاي ارتباطي .................................................................................................................................................85
جدول 4-8: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد رضايت زناشويي از روي مهارتهايارتباطي ....................................................................................................................................................................86
جدول 4-9: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد ارتباطات از روي مهارتهاي ارتباطي ......87
جدول 4-10: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد حل تعارض از روي مهارتهايارتباطي .................................................................................................................................................................. 88
جدول 4-11: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد تحريف آرماني از روي مهارتهاي ارتباطي ....................................................................................................................................................................89
جدول 4-12: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني نمره‌ي كلي رضايت زناشويي از روي مسائل جنسي ......................................................................................................................................................................90
جدول 4-13: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد رضايت زناشويي از روي مسائل جنسي ....................................................................................................................................................................92
جدول 4-14: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد ارتباطات از روي مسائل جنسي ...........93
جدول 4-15: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد حل تعارض از روي مسائل جنسي ......94
جدول 4-16: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد تحريف آرماني از روي مسائل جنسي .95
جدول 4-17: رگرسيون قدم به قدم براي پيش‌بيني رضايت زناشويي از روي مهارتهاي ارتباطي و مسائل جنسي .........................................................................................................................................................96
رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی
در زنان متأهل شهر گچساران
به وسیله ی: مرضیه حسینی
چکیده
این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین مولفه های جنسی و مهارتهای ارتباطی بارضایت زناشویی درزنان متاهل انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع همبستگی جامعه مورد نظر کلیه ی زنان (زنان متاهل) شهرگچساران و تعداد نمونه مورد نظر200 نفراز آنهایی که به مراکز مشاوره مراجعه و تمایل به همکاری داشتند به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل: پرسشنامه رضایت زناشویی، مقیاس مهارتهای ارتباطی، پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی می باشد که بر روی آزمودنی ها اجرا شد و داده های بدست آمده به کمک نرم افزارspss نسخه 19 و با روشهای آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (مثل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه همزمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که : بین مهارت های ارتباطی و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین مولفه های جنسی و رضایت زناشویی رابطه معنادار وجود ندارد. مسائل جنسی و مهارتهای ارتباطی پیش بینی کننده رضایت زناشویی می باشد.از بين ابعاد مهارتهای ارتباطی، تنها مهارتهاي ارتباطي سخن گفتن و مهارتهاي ارتباطي تفسير و شفاف‌سازي صحبت‌هاي مخاطب، پيش‌بين معني‌داري براي نمره‌ي کلی رضایت زناشویی، بودند. در نتیجه سلامت جامعه به سلامت و پویایی نظام خانواده وابسته است و سلامت و تعادل و تعالی نظام خانواده نیز به کیفیت روابط بین زن و شوهر، و رضایت زناشویی بستگی دارد.
کلمات کلیدی: مهارت های ارتباطی، مولفه های جنسی، رضایت زناشویی

فصل اول:
مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه
ازداوج مقدس ترین و پیچیده ترین رابطه میان دو انسان از دو جنس مخالف است که ابعاد وسیع، عمیق و هدف های متعددی دارد. بی شک هیچ نابهنجاری عاطفی و اجتماعی که از تأثیر خانواده فارغ باشد وجود ندارد(دانش ؛1384).اگر جامعه ای از خانواده های سالم و متعادل برخوردار نباشد، نمی تواند ادعای سلامتی کند. خانواده هایی که در آن زن و شوهر با هم تفاهم دارند و از زندگی احساس رضایت می کنند کارکرد مناسب تری داشته و نقش خود را بهتر ایفا می کنند. رضایت زناشویی یکی از عوامی پیشرفت و دست یابی به اهداف زندگی است( بخشی و همکاران؛1386). رضایت زناشویی عبارت است از وجود یک رابطه دوستانه همراه با حس تفاهم و درک یکدیگر، وجود یک تعادل منطقی بین نیازهای مادی و معنوی زوجین . رضایت زناشویی در خانواده مهمترین رکن سلامت روانی افراد خانواده است. (کجباف ؛ 1383).
رضایت زناشویی نشانگر استحکام و کارایی نظام خانواده است. خانواده و جامعه سالم از پیوندهای آگاهانه و ارتباط سالم و بالنده زوجین شکل می گیرد. چنانچه پایه خانواده از استحکام لازم برخوردار نباشد تبعات منفی آن نه تنها برای خانواده بلکه برای کل جامعه خواهد بود. (ابراهیمی؛1387).
رضايت زناشویی کیفیتی است که از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد از جمله: عوامل روانی- شخصیتی، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی. در میان مجموعه ی این عوامل تعامل زناشویی گاه از عواملی نظیر مسائل و روابط جنسی تاثیر می پذیرد و موجب می شود فرد نیازی فزاینده برای تکیه کردن به همسر خویش در انجام مسائل خود احساس کند(دنفورث،2004).
رابطه جنسی با رضایت مداوم از رابطه پیوند دارد (هالفورد، 1384). همسران رضایتمند، همخوانی بیشتری میان فعالیت جنسی که خواهان آن هستند و فعالیت جنسی که تجربه می کنند گزارش می نمایند. هم چنین برای مردان و هم برای زنان، رضایت از رابطه جنسی به طور معناداری با سطح کارکرد خانواده ارتباط دارد (گریف و مالهرب، 2001) پژوهش رزن- گراندن و همکاران (2004) حاکی از آن بود که رضایت جنسی مولّفه بسیار مهمی در روابط وفادارانه است. به هر حال رضایت اوّلیّه از رابطه جنسی یک عامل پیش بینی کننده قوی برای رضایت و تداوم رابطه در زمان های بعدی است. طبق نظر اسپنس4 (1997 به نقل از هالفورد، 1384) رابطه جنسی کم و ناخوشایند، منشا تعارضاتی در زوجین مشکل دار است و از سوی دیگر، بنابر نظر مسترز و جانسون1 (1970) مشکلات جنسی اغلب به خاطر ارتباط ضعیف در زندگانی زناشویی است و لذا قسمتی از درمان آنها برای مشکلات جنسی عبارت است از کمک به زوج ها برای بهبود رابطه کلی خود با طرف مقابل .کار (2000) معتقد است هماهنگی جنسی و نه فراوانی فعالیت جنسی با رضایت زناشویی مرتبط است ( مسترز وجانسون،1970به نقل ازهالفورد،1384).
در زمينة رابطة جنسي نيز ميتوان گفت كه اگر چه زندگي زناشويي سعادتمندانه فقط تا اندازهاي مربوط به رابطة جنسي است ولي اين رابطه ممكن است از مهمترين علل خوشبختي يا عدم خوشبختي در زندگي زناشويي باشد. زيرا اگر اين رابطه قانع كننده نباشد منجر به احساس محروميت، ناكامي و عدم احساس ايمني (به خطر افتادن سلامت روان) و در نتيجه از هم پاشيدگي خانواده ميشود(شاملو، 1380).
زندگي مشترك تحت تأثير عوامل متعددي قرار مي گيرد كه پارهاي از آنها ممكن است زوجين را به طرف اختلاف و درگيري، جدايي رواني و حتي طلاق سوق دهد، تحقيقات مختلف نشان داده است كه يكي از مهمترين عوامل مشكل زا، اختلال در ارتباط يا به عبارتي اختلال در فرايند تفهيم و تفاهم ارتباطی است(حیدری، مظاهری، پوراعتماد، 1384).
ارتباط، سراسر زندگي انسان را در بر گرفته است. انسان به كمك ارتباط، زنده ميماند،رشد و تكامل مي يابد و سعادت و خوشبختي وي تا حد زيادي به چگونگي رابطه ي او با ديگران بستگي دارد.در اين بين، ارتباط زناشويي به عنوان طولاني ترين و عميق ترين نوع ارتباط همواره مورد توجه بوده است زيرا ازدواج رضايت بخش، براي سلامت جسمي و رواني همسران بسيار مفيد است(سياوشي و نوابي نژاد،1384).
ارتباط زناشويي مي توانددست مايه ي شادي يا منبع بزرگ رنج و تالم باشد. ارتباط، به زن و شوهر اين امكان را مي دهد كه با يكديگر به بحث و تبادل نظر بپردازند و مشكلاتشان را حل كنند. زوج هايي كه نتوانند با يكديگر ارتباط بر قرار كنند در يك وضعيت نامشخص قرار مي گيرند (يانگ ولانگ،1998 ).
1-2-بیان مسئله
رضایت زناشویی ارزیابی ذهنی و احساس فرد در مورد رابطه زناشویی اش می باشد(برازنده،1384). رضایت زناشویی مفهومی گسترده و چند بعدی است که عوامل مختلفی در آن دخیل و تأثیر گذار است. این مفهوم،بخش وسیعی از پژوهش هاي منتشر شده در زمینه زناشویی را به خود اختصاص داده است(کدیر وهمکاران، 2005).
در این زمینه توجه به کانون خانواده به عنوان اساسی ترین عنصراجتماعی ضروري به نظرمی رسد خانواده سالم خانوادهاي است که در آن افراد رشد سالم دارند و ارتباطات میان افراد، روال طبیعی دارد یعنی افراد خانواده با یکدیگر روابطی هماهنگ دارند و با آهنگی ملایم و روان با یکدیگر رفتار می نمایند عوامل مختلفی بر دوام این نوع خانواده تأثیر می گذارند که از جمله آنها رضایت بین زوجین است. رضایت زناشویی یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر عملکرد خانواده است رضایت زناشویی، احساسات عینی از خشنودي، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر در همه جنبههاي ازدواجشان است بررسی عوامل مؤثر در رضایت زناشویی از این جهت حائز اهمیت است که رضایت فرد از زندگی زناشویی بخش مهمی از سلامت فردي محسوب می گردد. در واقع ارتباط با همسر، جنبه مرکزي زندگی عاطفی و اجتماعی یک شخص است و نارضایتی زناشویی می تواند به توانایی زن و شوهر براي برقراري روابط رضایتمندانه با فرزندان و سایر اشخاص خارج از خانواده آسیب برساند(حموله، روزي طلب،1388).
در دنیای اطلاعات وجهان ارتباطات امروز،که پیشرفت تکنولوژی، هرلحظه، انسانهای جوامع وفرهنگ های مختلف را به یکدیگر نزدیک و نزدیکترمی کند، خواسته های بشر، بیشتر وجدیتر شده و رفاه، آزادی، آرامش، لذت وتنوع اهمیت بیشتری پیدا نموده اند از این رورابطه جنسی جایگاهی مهمتر یافته و نه تنها درردهی نیازهای فیزیولوژیک انسانها همانند تشنگی،گرسنگی و نیاز به هوا و خواب، بلکه درحیطه نیازهای معنوی چون نیازبه زیبایی وکمال درنظرگرفته می شود اما ابهامات،خرافات وجهالت های پیرامون آن هنوز ازبین نرفته اند( اوحدی،1385).
غریزه جنسی از نیازهای ذاتی انسان است. به طوری که کرلو (1967) این نیاز را در رده نیازهای جسمانی یا نیازهای حیاتی اولیه قرارداده است. درزمینه رابطه جنسی نیز می توان گفت که اگر چه زندگی زناشویی سعادتمندانه فقط تا اندازه ای مربوط به رابطه جنسی است ولی این رابطه ممکن است که از مهم ترین علل خوشبختی یا عدم خوشبختی در زندگی زناشویی باشد. زیرا اگر این رابطه قانع کننده نباشد منجر به احساس محرومیت، ناکامی وعدم احساس ایمنی (به خطر افتادن سلامت روان ) و در نتیجه از هم پاشیدگی خانواده می شود( صیادپور، 1384 ).
امروزه روابط جنسی به عنوان یک رفتارجنسی فردی به عنوان یک رفتاراساسی درزندگی انسانها به ویژه زندگی زناشویی محسوب می شود. نقش آگاهی ودانش فرد نسبت به مسائل جنسی بسیار مهم است ومی تواند برهمه ارتباطات وتعاملات زندگی زوجین تاثیرگذارباشد.جایگاه شناخت به عنوان یک متغیر واسطه ای تعامل افراد با یکدیگر نقش بسیار برجسته ای دارد. شناخت و دانش فردمی تواند به ادراک وتوانایی برای حل مشکلات بیانجامدآگاهی ودانش جنسی زوجین نیزلذت وبهبودرابطه زناشویی وعاطفی بین آنها را درپی دارد. اگرزوجین درزندگی خود شناخت بیشتری نسبت به این بعدمهم رابطه داشته باشند، قادرخواهند بودکه شیوه های ارتباطی خود را تغییر دهند و آنها را بهبود بخشند و درهنگام بروز تعارضات و مشکلات زناشویی یک راه حل سازنده را درپیش بگیرند(صیادپور، 1384 ).
مهارتهای ارتباطی شامل دو دسته مثبت و منفی هستند پیامهای مثبت، مثل همدلی، جملات حمایت کننده ومهارتهای حل مسئله،مهارتهای منفی مثل نداشتن همدلی،مهارتهای حل مسئله ضعیف،پیامهای متناقض وبن بست دوسویه،فرستادن پیامهای ناهماهنگ(السون وهمکاران،1983؛به نقل ازکرو ،ریدلی؛ ترجمه موسوی،1384).چنین به نظرمی رسدکه اغلب زوجها انتظاریک رابطه منصفانه همراه با پاداش وهزینه مساوی را دارند.وجود کمبود تقابل درارتباط به ویژه کمبود تقابل در درک، انتقال،دریافت پیامهای هیجانی،سطح رضایت دررابطه زناشویی را به طورمعناداری کاهش می دهد(کرو،ریدلی؛ترجمه موسوی ،1384).
بطورکلی می توان گفت از آنجاکه مسائل جنسی ومهارتهای ارتباطی زوجین جزء مهمی ازرابطه زناشویی را تشکیل می دهدمعمولاً نارضایتی دربخشی ازرابطه زوجین به راحتی به بخشهاي دیگر سرایت می کندلذاشناخت عوامل ایجادکننده یک نارضایتی میتواندبه کاهش نارضایتی هاي دیگروحل مشکلات دربخشهاي دیگر زندگی بیانجامد با توجه به آنچه مطرح شد می توان پی برد این موضوع امروزه به مسأله اي بسیارمهم تبدیل شده وابعاد مطروحه آن جاي بررسی وپژوهش بسیاردارد لذا این پژوهش درصدد پاسخ به این مسئله می باشدکه آیا بین مولفه های جنسی ومهارتهای ارتباطی بارضایت زناشویی در زنان متاهل رابطه معنادار وجود دارد؟
1-3-اهمیت مسئله
اهميت موضوع اين پژوهش به تاثير و اهميت استحكام خانواده و نقش آن در جامعه است.به دليل انتزاعي بودن موضوع و متغيرهاي تحقيق، در فرهنگ هاي مختلف رضايت و سازگاري و همچنين تعريف هوش هيجاني ،بنا به بررسي هاي به عمل آمده ، معمولاً متفاوت ديده شده است.مفاهيم ارزشي داراي چنين خصوصياتي هستند.با توجه به جديد بودن مفهوم هوش هيجاني ، تحقيقات متفاوتي در اين زمينه با ساير متغييرها صورت پذيرفته است و نتايج متفاوتي بدست آمده است كه در پيشينه تحقيق بيان شده است. اما آنچه به عنوان يك خلاء تحقيقاتي به نظر مي رسد اين است كه، در زمينه رضايت جنسي و سازگاري زناشويي، بايستي زوج هاي يك خانواده مورد آزمون قرار گيرند و بيشتر پژوهش ها، در اين متغيرها، فقط جنسيت ملاك عمل بوده و ديدگاه زوج هاي حقيقي مورد آزمون قرار نگرفته است،چرا كه در اين صورت نتايج و تحليل ها بيشتر و بهتر به واقعيت، زندگي زوج ها نزديك تر است.براي داشتن يك خانواده سازگار، پرداختن به اين موضوع از اهميت و ضرورت خاص خود برخوردار است. نتايج اين تحقيق مي تواند به مباني نظري و غناي علم روان شناسي و مشاوره كمك قابل توجهي بنمايد و در عمل نتايج مي تواند در كلينيك هاي مشاوره ازدواج و خانواده مورد استفاده قرار گيرد تا در شرايطي كه زوج ها از هم آشنايي چنداني ندارند با يك مشاوره در خصوص ميزان رضايت جنسي و موارد توافق در رضایت زناشويي، به عنوان راهنمايي براي بهتر انتخاب كردن زوج هم كفو خود باشد(سيف، 1384).
یکی از ابعاد مهم رابطه همسران که اغلب مورد غفلت قرار می گیرد، رابطه جنسی می باشد."میل جنسی در تمامی جوامع و مذاهب یک تابو است که در هاله اي از مسائل خرافی پیچیده شده و صحبت در حدود آن معمولاً با احساس هاي منفی مثل شرم، خجالت، ترس و گناه همراه است. این در حالی است که رفتار و روابط جنسی، مثل خوردن و آشامیدن جزئی از نیازهاي زندگی همه انسانها و به عبارتی لازمه یک زندگی مشترك سالم و بقاء نسل او است. از زمانی که الیس، کینزي و بعد از آن مسترز و جانسون، به مطالعه سیستماتیک رفتارهاي جنسی انسان پرداختند، روشن شد که مشکلات و اختلالات جنسی شایع تر از آن است که قبلاً تصور می گردید. وجود مشکلاتی در زمینه مسائل جنسی مثل کمبود تمایلات جنسی، ناتوانی جنسی و غیره چه بسا که به خاطر ترس و اضطراب، شرم و خجالت یا احساس بی کفایتی و گناه مخفی مانده وبیان نشده و زنان به علت حجب و حیا علائم این مشکلات را درست بیان نمی کنند و مشکلات جنسی بصورت نهفته با علائم و عوارض دیگري مثل ناراحتی هاي جسمانی، افسردگی و نارضایتی از زندگی زناشویی بروز می کند (اوحدي،1384)
نارضایتی از مناسبات جنسی، علاوه برتأثیرات منفی روحی و روانی بر خود فرد مانند افسردگی، عدم تعادل روحی و روانی و شخصیتی،پیامدهایی چون پرخاشگري و خشونت، روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده نیز داشته و بردیگر اعضاء خانواده، اطرافیان و سلامت جامعه نیز تأثیر گذار خواهد بود.نتایج مطالعات نشان می دهند که رضایت جنسی و رضایت زناشویی با یکدیگر ارتباط متقابل دارندرضایت از رابطه زناشویی، باعث احساس شاد بودن وایجاد صمیمیت در زوجین می شود(گئو ، هانگ،2005).
از آنجا كه آمار طلاق در كل جهان در حال افزايش است و اين افزايش تا حدي است كه برخي از كشورها با بحران روبه رو شده اند، به همين سبب در دهة گذشته پژوهشگران بسياري عوامل مؤثر بر رضايت زناشويي را بررسي كرده اند(منجزی وهمکاران، 1391).
آمار نشان می دهد که 50 درصد زوجین در مراحلی از زندگی زناشویی خود اختلال در روابط جنسی را تجربه کرده اند. پژوهش در زوج هاي موفق نیز نشان می دهد که 77 درصد خانم ها دچار نارسایی جنسی بوده اند، بنابراین حتی در افراد موفق از نظر جنسی نیز ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد. اختلالات جنسی به هر علتی که ایجاد شوند داراي پیامدهاي منفی بسیاري هستند. تحقیقات نشان می دهد که نارسایی هاي جنسی ارتباط تنگاتنگی با عدم رضایت زناشویی ودر نتیجه طلاق دارد. مطالعات نشان می دهد1/68درصد از زنان مراجعه کننده به دادگاه هاي طلاق مشکلاتی در روابط جنسی داشته اند(توکلی زاده، وثوق، 1392).
از دیگر مشکلات بین زوج مشکلات ارتباطی است که بسیار رایج می باشد بیش از 90 درصد از زوجهایی که از زندگی خود رضایت چندانی نداشته و روابط آشفته ای را تجربه می کنند دارای مشکل ارتباطی و عدم مهارت لازم در این زمینه می باشند، واین مشکل را به عنوان مشکل اصلی خود بیان میکنند(رضازاده، 1387).
با توجه به اهمیت مسائل بیان شده در یک ارتباط زناشویی وتاثیر متقابل این متغیرها محقق را برآن داشت تا اهمیت هر یک از این ابعاد را مشخص کرده و به هدف مورد نظر خود که همان بررسی رابطه بین مولفه های جنسی و مهارتهای ارتباطی بر رضایت زناشویی بپردازد.
1-4-اهداف تحقیق
1-4-1-هدف علمی: بررسی مولفه های جنسی ومهارتهای ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متاهل میباشد .
1-4-2-هدف کاربردی: نتایج به دست آمده از پژوهش دردرمان مشکلات جنسی و بالارفتن سطح رضایت زناشویی در مراکز مشاوره خانواده و برای مشاوران و روانشناسان کاربرد دارد.
1-5-تعاریف واصطلاحات
1-5-1-تعاریف مفهومی
1-تعریف مفهومی رضایت زناشویی:رضايت مندي زناشويي انطباق بين وضعيت موجود فرد درروابط زناشويي با وضعيت مورد انتظار است (روف ،1989؛به نقل ازفراست،1381).
2-تعریف مفهومی مهارت های ارتباطی: مجموعه ای از فعالیت ها و تعاملات است که موجب وتامین نیازهای افراد می گردد و به عنوان یک نیاز انسانی بین انسان هایی که با هم زندگی می کنند پدیدار می شود(عطاري،حسين پور،راهنورد،1388).
3-مولفه های جنسی: عبارت است از ابعادی مثل آگاهی جنسی، حرمت جنسی، اشتغال ذهن جنسی، کنترل جنسی درونی و بیرونی، انگیزش جنسی، اضطراب جنسی، قاطعیت جنسی، افسردگی جنسی، نظارت جنسی، ترس از رابطه جنسی، رضایت جنسی.
1-حرمت جنسی: توجه مثبت و توانایی اطمینان به تجربه مسائل جنسی از طریقی لذت بخش و راضی کننده.
2-اشتغال ذهنی جنسی: تمایل به تفکر بیش از حد در مورد مسائل جنسی.
3-کنترل جنسی درونی: اعتقاد به اینکه ابعاد جنسی زندگی فرد تحت کنترل شخصی خود فرد هستند.
4-آگاهی جنسی: تمایل فرد به تفکر و اندیشه در مورد طبیعت مسائل جنسی.
5-انگیزش جنسی: تمایل به درگیر شدن در یک رابطه جنسی.
6-اضطراب جنسی: احساس تنش، راحت نبودن، و اضطراب فرد در مورد ابعاد جنسی زندگی.
7-قاطعیت جنسی: تمایل به قاطعیت در روابط جنسی.
8-افسردگی جنسی: تجربه فرد از احساس غمگینی، ناراحتی، و افسردگی در مورد زندگی جنسی اش.
9-کنترل جنسی بیرونی: اعتقاد فرد به اینکه مسائل جنسی اش تحت تاثیر چیزهایی خارج از کنترل وی قرار دارند.
10-نظارت جنسی: تمایل فردآگاهی از تاثیری که مسائل جنسی زندگی اش بردیگران می گذارد.
11-ترس از رابطه جنسی: ترس از ایجاد رابطه جنسی با فرد دیگر.
12-رضایت جنسی: تمایل فرد به اینکه از ابعاد زندگی جنسی اش به حد زیادی رضایت داشته باشد(اسنل وهمکاران، 1993).
1-5-2-تعاریف عملیاتی
1-تعریف عملیاتی رضایت زناشویی:عبارت از نمره هر آزمودني در پاسخ به سوالات آزمون رضايت زناشویی اینریچ است كه در اين تحقيق براي سنجش رضايت زناشویی بكار رفته است . و نمره بالاتر نشانه رضايت بيشتر و بر عكس.
2-تعریف عملیاتی مهارتهای ارتباطی: عبارت از نمره هر آزمودني در پاسخ به سوالات آزمون مهارتهای ارتباطی است كه در اين تحقيق براي سنجش مهارتهای ارتباطی بكار رفته است . و نمره بالاتر نشانه مهارت ارتباطی بيشتر و بر عكس.
3-تعریف عملیاتی مولفه های جنسی: عبارت از نمره هر آزمودني در پاسخ به سوالات آزمون مولفه های جنسی(MSQ) است كه در اين تحقيق براي سنجش مولفه های جنسی بكار رفته است

فصل دوم:
پیشینه پژوهش
21583654425950
2-1- مقدمه
ازداوج مقدس ترین و پیچیده ترین رابطه میان دو انسان از دو جنس مخالف است که ابعاد وسیع، عمیق و هدف های متعددی دارد. بی شک هیچ نابهنجاری عاطفی و اجتماعی که از تأثیر خانواده فارغ باشد وجود ندارد. افلاطون می گفت برای آنکه جمهوری خوب سازمان یابد باید قوانین اصلی آن قوانینی باشد که رابطه زناشویی را سامان بخشد(دانش ،1384 به نقل ازاکبری،1391)
اگر جامعه ای از خانواده های سالم و متعادل برخوردار نباشد، نمی تواند ادعای سلامتی کند. خانواده هایی که در آن زن و شوهر با هم تفاهم دارند و از زندگی احساس رضایت می کنند کارکرد مناسب تری داشته و نقش خود را بهتر ایفا می کنند. رضایت زناشویی یکی از عوامی پیشرفت و دست یابی به اهداف زندگی است ( بخشی و همکاران،1386). رضایت زناشویی عبارت است از وجود یک رابطه دوستانه همراه با حس تفاهم و درک یکدیگر، وجود یک تعادل منطقی بین نیازهای مادی و معنوی زوجین . رضایت زناشویی در خانواده مهمترین رکن سلامت روانی افراد خانواده است(کجباف، 1383).
رضایت زناشویی نشانگر استحکام و کارایی نظام خانواده است. خانواده و جامعه سالم از پیوند های آگاهانه و ارتباط سالم و بالنده زوجین شکل می گیرد. چنانچه پایه خانواده از استحکام لازم برخوردار نباشد تبعات منفی آن نه تنها برای خانواده بلکه برای کل جامعه خواهد بود(ابراهیمی،1387). رضايت زناشویی کیفیتی است که از عوامل متعدی تاثیر می پذیرد از جمله: عوامل روانی- شخصیتی، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی. در میان مجموعه ی این عوامل تعامل زناشویی گاه از عواملی نظیر بیماریهای جسمانی و وضعیت حاد زیستی تاثیر می پذیرد و موجب می شود فرد نیازی فزاینده برای تکیه کردن به همسر خویش در انجام مسائل خود احساس کند. این پدیده قطعا" احساس دلتنگی و به دنبال ان هیجان پذیری و برافروختگی سریع را به بار خواهد آورد. از آنجا که رابطه ی جسم و روان رابطه ای متقابل و دوسویه است، قطعا" در اغلب موارد اختلال در عملکرد زیستی- فیزیولوژیکی بر تعادل روانی و تعامل اجتماعی تاثیر مخرب خواهد داشت. در مورد روابط خانوادگی، این وضعیت موجب درک نکردن طبیعت و وضعیت روان شناختی همدیگر می شود. در چنین شرایطی تصمیم گیری و قضاوت تحت تاثیر احساس خواهد بود نه خرد و در نتیجه بعضا" بروز مشاجرات و اختلافاتی در روابط زوجین به بار خواهد آورد. بنابراین در نظر گرفتن وضعیت جسمانی و شرایط فیزیولوژیکی همسران در چهارچوب تعاملات زناشویی ، اهمیت داشته و بررسی و توجه بیشتری را ایجاب می کند(دنفورث،2004 به نقل ازاکبری و همکاران ،1391).
2-2- مفاهیم نظری رضایت زناشویی
از نظر اسپانیر و لیوایس رضايت زناشويي حالتي از رضايت مندي در ازدواج است كه به وسيله ي ادراك درون فردي (واكنش تجربه شده دروني ) يا يك ادراك بين شخصي ( سازش بين انتظارات يكي و رفتار ديگري ) تعريف مي شود، تمركز رضايت زناشويي به احتمال زياد، بر رضايتمندي از فرصت ها، تصمیم گیریها درآمد، سبك زندگي، ارتباط، رابطه ي جنسي يا دوستان است (به نقل از تبريزي و همكاران، 1385).
رضایت زناشویی حالتی است که طیّ آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند (سینها و ماکرجی1، 1991 به نقل از میر احمدی زاده و همکاران، 1382).
و ینچ2 و همکاران او (1974) معتقدند که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد.
هم چنین الیس3 بیان می کند که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسّط زن یا شوهر است هنگامی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر می گیرند (سلیمانیان، 1373).
رضايت زناشويي فرآيندي است كه در طول زندگي زوجين به وجود مي‌آيد؛ زيرا لازمة آن، انطباق سليقه‌ها، شناخت ويژگي‌هاي شخصيتي، ايجاد قواعد رفتاري و شكل‌گيري الگو‌هاي مراوده‌اي است. (خدابخش احمدی و همکاران ،1380).
رضايتمندي زناشويي را مي توان نتيجه خرسندي عمومي از زندگي مشترک، رضايت از روابط جنسي و رضايتمندي عاطفي و هيجاني دانست(شاکریان وهمکاران، 1389).
دونلان و همکاران با اشاره به تحقيقات متعدد انجام شده، بر اين نکته تاكيد دارند که رضايت زناشويي بيش از همه، از ويژگيهاي شخصيتي زوجين متأثر است (دونالان، کانگر، براینت، 2004).
اكستي مينويسد:در الگوي تبادل اجتماعي رضايت زناشويي به اين صورت تعريف شده است.وجود ارتباط بين آنچه فرد در زندگي زناشويي انتظار دارد و آنچه در واقع امر در زندگي تجربه ميكند (الماسي ،خبیری، فراهانی ،حمایت طلب،1389).
اولسون و همكاران معتقدند سه زمينة كلي رضايتمندي كه به يكديگر وابسته اند عبارتند از: رضايت افراد از ازدواجشان، رضايت از زندگي زناشويي و بهطور كلي رضايت از زندگي(اولسون و همكاران،1989به نقل از الماسي وهمکاران، 1389).
2-3-رضایت زناشویی
تمركز رضايت زناشويي به احتمال زياد، بر رضايتمندي از فرصتها، تصمیم گیریها، درآمد، سبك زندگي، ارتباط، رابطه ي جنسي يا دوستان است بدين لحاظ رضايت از رابطه ي زناشويي را يك مفهوم چند بعدي مي دانند كه عوامل گوناگوني را در بر مي گيرد و مجموعه ي اين عوامل در رضايت يا خشنودي كلي از روابط نقش دارند (اسرار، 1383).
به طور كلي رضايت زناشويي را احساسات مثبت، دوست داشتن، رضايت جنسي، توافق در امور اقتصادي، خانه داري و تربيت كودك مي دانند رضايت زناشويى، انطباق بين وضعيت موجودو وضعيت مورد انتظار است. طبق اين تعريف رضايت زناشويى زمانى محقق مى شود كه وضعيت موجود فرد در روابط زناشويى مطابق با آنچه كه وى انتظار داشته است باشد. رضايت زناشويى در واقع نگرش مثبت و لذت بخشى است كه زن و شوهر از جنبه هاى مختلف روابط زناشويى خوددارندنتايج پژوهش محققان نشان داده است كه هم عواملى مانند موضوعات رشدى درون فردى شامل ويژگى هاى شخصيتى، بازخوردها، باورها، ارزش ها و انتظارات و هم موضوعات رشدى بين فردى مانند عشق، صميميت، تعهد، عواطف ورابطة جنسى، الگوهاى ارتباطى، موضوعات خانوادگى و موضوعات اجتماعى بر ميزان رضامندى زناشويى مؤثرند(وينچ،1999به نقل از منصورى نيا،اعتمادى،فاتحى زاده،حسن پور،1390).
اين بدين معنا است كه هرچه فرد توانايي و آگاهي بيشتري از شناخت و چگونگي انتخاب و تفكيك ويژگيهاي شخصيتي خود و هماهنگي آنها با ويژگيهاي شخصيتي طرف مقابل خود داشته باشد توانايي انتخاب مناسبتردراو تقويت مي شود و همين انتخاب صحيح و مناسب زمينه ساز رضايتمندي را در فردفراهم مي سازد. مى توان بيان كرد آموزش برخى از مهارتها ، مانند آمادگى و ارتباط، مهارتهاى ارتباطى و مجموعه مهارتهاى زندگى پيش نياز درك متقابل و درك همسر مى باشد كه لازمه رضايت زناشويى است(منصوری وهمکاران،1390).
رضايت زناشويي را يك متغير نگرشي مي دانند و بنابراین، براساس اين ديدگاه رضايت زوجي يك خصوصيت فردي زن و شوهر بشمار مي رود. بر پايه ي اين تعريف، رضايت زناشويي در واقع نگرش مثبت و لذت بخشي است كه زن و شوهر از جنبه هاي گوناگون روابط زناشويي خود دارند و نارضايتي زناشويي در واقع نگرش منفي و ناخشنود ازجنبه هاي گوناگون روابط زناشويي است عوامل زيادي مي توانند در رضايت زناشويي مؤثر باشند و هركس با توجه به نگرش ويژه ي خود و يا نتايج پژوهشهايش عواملي را براي رضايت زناشويي بيان مي كند. برخي بلوغ فكري عاطفي زوجين، داشتن تحصيلات، طبقه ي مشابه خانوادگي، داشتن علاقه و طرز تفكر مشترك را از جمله عوامل تأثيرگذار بر رضايت زناشويي مي دانند (ساروخانی ،1370).
رضايت‌مندي زناشويي را بيشتر به صورت نگرش‌ها يا احساسات كلي فرد دربارة همسر و رابطه‌اش تعريف مي‌كنند. يعني رضايت‌مندي زناشويي يك پديدة درون‌فردي و يك برداشت فردي از همسر و رابطه است. چنين تعريفي از رضايت‌مندي زناشويي، نشانگر آن است كه رضايت‌مندي يك مفهوم تك‌ بعدي و بيانگر ارزيابي كلي فرد درباره همسر و رابطه‌اش است. رضايت‌مندي زناشويي پيامد سازگاری زناشويي است و به صورت دروني احساس مي‌شود. اصطلاح توافق زناشويي، رابطة مناسب زن و شوهر را توصيف مي‌كند. در رابطه با توافق بالا، هر دو زوج، به گونه‌اي رفتار، تصور و ادارك مي‌كنند كه گويا نيازها و انتظار‌هايشان برآورده شده و چيزي وجود ندارد كه در روابطه‌شان خلل ايجاد كند. در ازدواج بدون سازگاری زناشويي، مشكلات موجود ميان زوجين به حدي زياد است كه آنها را از احساس برآورده شدن نيازها و انتظارات باز مي‌دارد. اغلب زوج‌ها، جايي بين اين دو انتها قرار دارند و زمينه‌هايي از توافق و نبود توافق را تجربه مي‌‌كنند. رضايت‌مندي زناشويي، يك مفهوم كلي است كه در وضعيت مطلوب روابط زناشويي احساس مي‌شود. از طرفي رضايت‌مندي زماني اتفاق مي‌افتد كه روابط زن و شوهر در تمامي حيطه‌ها بهنجار گزارش شود. بنابر‌اين،محققان براي آساني در سنجش، همچنين عملياتي كردن اين مفهوم، رضايت‌مندي زناشويي را به چهار بٌعد اساسي تقسيم كرده‌اند كه عبارتند از:الف) جاذبه: عبارت است از جنبه‌اي از يك شئ، يك فعاليت يا يك شخص، كه بر‌انگيزانندة پاسخ‌هاي نزديكي‌ در ديگران باشد؛ تمايلي براي نزديك شدن به يك شي، فعاليت يا شخص كه در رضايت زناشويي جاذبه‌هاي بدني و جنسي انسان مد نظر قرار گرفته است؛ب)تفاهم: ارتباطي مبتني بر پذيرش دوسويه، راحت و بدون تنش و دغدغة خاطر كه بين دو نفر برقرار مي‌شود؛ج)نگرش: نوعي سوگيري عاطفي دروني كه عمل يك فرد را تبيين مي‌كند. در اصل، اين تعريف در برگيرندة قصد و نيت فرد ‌است؛د)سرمايه‌ گذاري: منظور از اين عبارت آن است كه هر يك از زوج‌ها براي بهتر ساختن رابطه و نيز خوشايندي طرف مقابل، كارهايي را انجام مي‌دهند و يا از انجام آن خود‌داري مي‌كنند. به بيان ديگر، مقابله به مثل كردن، هنگامي كه رفتار طرف مقابل پاداش‌دهنده است، و خودداري از انجام عمل متقابل، هنگامي كه رفتار وي پاداش‌دهنده نيست (جهاندیده،1389).
2-4-عوامل تاثیرگذاربر رضايتمندي زناشويي:
عوامل مختلفی برپایداری ازدواج واستحکام خانواده موثر است.زمانی که زن وشوهر از زندگی زناشویی خودرضایت داشته باشند،خانواده از استحکام خوبی برخوردار می شود وآنها می توانندبا مسائل ومشکلات به درستی برخورد کنند واز آسیبها در امان باشند(موسوی،1383).
عوامل شناختي، باورهاي غير منطقي، اسنادهاي ناسازگار و تعبير و تفسيرهاي غلط، عوامل هيجاني و عاطفي، عوامل فيزيولوژيكي و بدني ،الگوهاي رفتاري ،حمايت اجتماعي،خشونت، وجود فرزند، تاريخچه زندگي و ويژگيهاي فردي، استرس، مسائل اقتصادي، مذهب، نوع رابطه زوجين، ساختار قدرت درخانواده ورضايت مندي زناشويي، آداب و سنن اجتماعي- فرهنگي و زبان و هنجارها و تفاهم فكري و توافق مذهبي،ملاك هاي همسر گزيني و شيوه هاي همسر گزيني .بهداشت روانى جامعه و سلامت فيزيكى وعاطفى، در گرو سلامت روابط زناشويى و تداوم و بقاى ازدواج است (شاملو،1369).
گرچه عوامل اجتماعي و فرهنگي نقشي مهم در سازگاري زناشويي دارند، اما عوامل یا ويژگي هاي فردي كه در اينجا از آن به عنوان شخصيت نام برده مي شود، تاثير ويژه و بيشتري دارند. روي هم رفته، شواهد موجود نشان مي دهند كه عوامل شخصيتي، پيش بيني كننده هاي تجربي موثري براي سازگاري و ثبات زناشويي هستند و وجود روابط بين عوامل شخصيتي و بازدهي زناشويي زوجين با استفاده از طرحهاي طولي و مقطعي گوناگون تاييد شده است اگر شخصيت را به عنوان تركيبي از اعمال، افكار، هيجانات و انگيزشهاي فرد بدانيم مولفه هاي سازنده آن ممكن است در افراد گوناگون، متفاوت باشند.از سوي ديگر، امكان دارد اين مولفه ها از راههاي گوناگوني تركيب شده باشند؛ به گونه اي كه الگوهاي شخصيتي گوناگوني را بوجود آورند (معين، غياثي، مسموعي،1389).
پختگي رواني و رشد عاطفي فكري طرفين: اين ويژگي به سن بستگي ندارد و هر فردي بايد هنگام ازدواج به رشد عاطفي، فكري و اجتماعي كاملا رسيده و بالغ باشد. از آنجايي كه رشد عاطفي-فكري با رشد هوشي رابطه مستقيم دارد ، اختلاف زياد در اين زمينه سبب بروز اختلافات و نارضايتي زناشوئي مي شود(گنجی،1384).
ارتباط میان ناراحتی روان شناختی و عدم رضایت زناشویی در بیماران متأهّلی که طیف وسیعی از مشکلات روان شناختی را تجربه می کنند به اثبات رسیده است در میان اختلالات روان شناختی عمده، افسردگی به طور وسیع تری مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که ارتباطی قوی با آشفتگی زناشویی دارد (میرزولاندزبرگر، 2002).
پژوهشگران همچنین ارتباطی قوی میان اختلالات اضطرابی و آشفتگی زناشویی اثبات کرده اند. علاوه بر اختلالات روانی، مشکلات ارتباطی با بیماری های جسمانی نیز همبستگی دارد. افرادی که روابط رضایت بخش و حمایت کننده دارند، احتمال کمی وجود دارد که مبتلا به بیماری سختی شوند و اگر هم بیمار شوند سریع تر بهبود می یابند (هالفورد،1384).طرز تفكر، عقايد و تمايلات: بايد قبل از وارد شدن به زندگي زناشويي مخصوصا در دوران نامزدي در موضوعات مهم زندگي توافق نظر وجود داشته باشد. ثابت شده است كه توافق هاي زياد قبل از ازدواج روابط بعد از ازدواج را نيز محكمتر كرده و معني و مفهوم بهتر به زندگي زناشوئي مي دهد (گنجی،1384).
شواهد فزاینده ای وجود دارد که شیوه های درک ، تفسیر و ارزیابی زوج از یکدیگر و رویدادهایی که در روابط شان اتفاق می افتند، تأثیر مهمی بر کیفیت روابط آنها می گذارد (باوکام، اپستین، سایر زوشر 1989 به نقل از ترکان 1385).تاثیر منفی "باورهای غیر منطقی" یا در نهایت معیارهای غیر واقع نگرانه ای که افراد در مورد روابط صمیمانه دارند را بر الگوهای تعامل و رضایت همسران مورد تاکید قرار دارد( آلبرت الیس1976، به نقل از اپستین و دیگران، 2005).
زوجین مشکل دار، بیشتر مشکلات رابطه شان را به همسرشان نسبت می دهند و فکر می کنند وی از روی عمد به گونه ای ناخوشایند با آنها رفتار می کند. در مقابل، زوجین خوشبخت، احتمالاً بیشتر رفتارهای منفی را به شرایط محیطی موقت نسبت می دهند (هالفورد، 1384).
عقايد مذهبي: عقايد مذهبي در سعادت كانون خانوادگي اهميت دارد. تحقيقات نشان مي دهد كه اعتقادات و نگرش هاي زن و مرد اكثرا پس از ازدواج ادامه مي يابد و اگر زن و شوهر از يك مذهب ولي داراي اعتقادات و ديد فلسفي متفاوت نسبت به اصول و موازين مذهبي خود باشند باز هم منجر به اختلافات عديده شده و ديگر مسائل زندگي را نيز تحت الشعاع قرار مي دهد.توافق و طرز فكر درباره امور جنسي:تحقيقات نشان مي دهد كه مسائل جنسي از لحاظ اهميت در رديف مسائل درجه اول يك زندگي زناشوئي قرار دارد و سازگاري و رضايت در روابط جنسي از مهمترين علل خوشبختي زندگي زناشويي است. چنان چه اين روابط ارضاء كننده و كامل نباشد، منجر به ناراحتي شديد، اختلافات و حتي از هم پاشيدگي خانواده مي شود.بيماري رواني در خانواده:وراثت يكي از عوامل مهم بيماري هاي جسمي و رواني است لذا شايسته است در موقع انتخاب همسر تحقيقات لازم در اين باره انجام شود.يكي از عوامل كليدي در پايداري زندگي مشترك تعهد دو طرف نسبت به ازدواج است(گنجی،1384).
فردیت و تمایز خود:باور "زن و شوهر نیمه بهتر یکدیگرند" در واقع نشان دهنده ی اشتباه فرهنگی در زمینه ازدواج است. نقش های جنسی انعطاف پذیر در این فرهنگ به این معتقد است که با کنار هم گذاردن دو نیمهی انسان یک شخص کامل ایجاد می شود. برداشت به گونه ای است که انگار یک دوم ضربدر یک دوم مساوی یک می شود، و حال آنکه یک دوم ضربدر یک دوم مساوی یک چهارم است که از یک دوم کمتر است. به همین دلیل وقتی دو نفر برای تکمیل شدن ازدواج می کنند، در مقایسه با آن زمان که کامل و تکمیل نبودند، ناقص تر می شوند و این علت بسیاری از شکست های ازدواج هاست. بنابراین افرادی که از وضعیت درونی سازمان یافته تری برخوردارند در نظم دادن به وضعیت طرف مقابل نیز موفق تر می باشند (برنشتاین و برنشتاین، 1382) .
صمیمیت و خود افشاسازی:اگر چه همسران مایلند دیدگاه های مشابهی در مورد صمیمت و خود افشاسازی در رابطه زناشویی داشته باشند، لیکن معلوم گردیده است که میان زنان و مردان در صمیمیت و رضایت زناشویی تفاوت وجود دارد (گریف و مالرب، 2001).
به عبارت دیگر تجربه صمیمیت در میان زنان و مردان متفاوت است. زنان خود افشایی در زمینه احساسات را به عنوان صمیمیت زیاد می دانند و مردان داشتن فعالیت های مشترک با همسر را نشانه صمیمت می دانند (مارکمن و کرافت، 1989 به نقل از هالفورد، 1384).
هیجان و مهارت مندی هیجانی :پژوهش در زمینه هیجان، در حیطه اتفاق می افتد. حیطه اول وقوع، ظرفیت و شدت پاسخدهی هیجانی را در ازدواج بررسی کرد. مثلاً بررسی گاتمن در این حیطه مشخص کرده است که زوج های آشفته نسبت به غیر آشفته، تقابل و عاطفه منفی تری را نشان می دهند. حیطه دوم، نقش هیجانات مختل از قبیل افسردگی و اضطراب را در سلامت زناشویی بررسی کرد. این حیطه پژوهشی یک رابطه نیرومند میان عاطفه افسرده و آشفتگی زناشویی را نشان داده است .مثلاً پژوهش بیچ حیطه سوم، نقش هیجانات را در زوج درمانی بررسی نمود. از نظر این حیطه پژوهشی اصل یا ریشه آشفتگی رابطه در عواطف منفی است که در تعامل با همسر آشکار می شود(کردوا، گی و وارن 2005).
سطح هیجان خواهی زن و شوهر صرف نظر از همسانی و ناهمسانی هیجان خواهی آنها، سازگاری زناشویی را به طور منفی تحت تأثیر قرار می دهد. آنها در تبیین این مسئله به این موضوع اشاره کرده اند که از آنجا که ازدواج قراردادی طولانی مدت است که با انعقاد آن محدودیت هایی برای افراد ایجاد می گردد، این محدودیت ها برای افراد هیجان خواه به راحتی قابل پذیرش نیست و لذا سازگاری و رضایت از ازدواج در این افراد کاهش می یابد(عطاری و همکاران، 1384).
حمایت خانوادگی:هالفورد(1384) معتقد است میزان حمایت های عاطفی (مانندگوش دادن همدلانه به دردودل های همسر) و عملی (مانند کمک کردن به دیگران) که زوجین به یکدیگر ابراز می کنند به طور قابل توجهی رضایت مندی از رابطه را در عرض سال های اولیه ازدواج پیش بینی می کند.رابطه معنی داری بین عدم پذیرش زوجین از سوی خانواده های یکدیگر وتوفیق یا عدم توفیق درزندگی وجود دارد همچنین میزان دخالت بستگان درزندگی مشترک درخانواده های ناموفق بیشتر است . به علاوه خانواده های زوج های موفق بیشتر درجریان آشنایی های قبل از ازدواج فزندان خود با یکدیگر بوده اند.بنابراین آگاهی والدین وهدایت صحیح آن ها می تواند درموقعیت زندگی فرزندانش مؤثر باشد(بهمن، مافینی، 1388).
رویدادهای زندگی:رویدادهای زندگی به تحولات رشدی وتغییر یافتن موقعیت هایی که زوجین باهم به صورت فردی با آن مواجه می شوند اشاره می کند.به احتمال زیاد در دورانی که نرخ تغییر وحوادث استرس آور زندگی زیاد می‌شود مشکلات ارتباطی نیز بیشتر می شود (هالفورد،1384). مثلاً درآغاز دوره زناشویی بارداری و فرزند پروری، موارد مشکل وموارد اختلاف درفرزند پروری: بیماری شدید یا مرگ فرزند یا خویشاوندان دوره نوجوانی فرزندان؛ ترک کردن خانه توسط فرزندان. خیانت وجدایی (سادوک 2007). بازنشستگی نیز یک انتقال عمده دیگر برای زوجین است که با آشفتگی در رابطه همراه است که با آشفتگی در رابطه همراه است (هالفورد،1384).
2-5-عوامل توفیق وحفظ زناشویی :
1- حوصله وبردباری
حوصله وبردباری درزندگی زناشویی از اهمیت خاصی برخوردار است.کسانی که درقبال مسائل خانوادگی واختلاف بین خود وهمسر حوصله به خرج نمی دهند وپس از کوچکترین موضوع مورد اختلاف به عکس العمل ها مبادرت می کنند زندگی زناشویی را به طرف ناسازگاری وناشادی پیش می برند.
2- خلوص
منظور از خلوص سادگی،پاکی وبی آلایش است. اگر بین زن وشوهر ریا وتظاهر حکم فرما باشد زندگی معنا وصمیمیت خود را از دست می دهد. ریا و تظاهر به مهربانی وصداقت بدون آنکه واقعیت داشته باشد بیان زناشویی را سست خواهدکرد.
3- مهربانی
زن وشوهر باید یکدیگر را دوست داشته باشند ونسبت به هم مهربان باشند ودرغم ورنج یکدیگر شریک بوده ویار یکدیگر هم باشند(جهاندیده،1389).
2-6-ارتباط جنسی ورضایت زناشویی
یکی از ابعاد مهم رابطه همسران که اغلب مورد غفلت قرار می گیرد، رابطه جنسی می باشد."میل جنسی در تمامی جوامع و مذاهب یک تابو است که در هاله اي از مسائل خرافی پیچیده شده و صحبت در حدود آن معمولاً با احساس هاي منفی مثل شرم، خجالت، ترس و گناه همراه است. این در حالی است که رفتار و روابط جنسی، مثل خوردن و آشامیدن جزئی از نیازهاي زندگی همه انسانها و به عبارتی لازمه یک زندگی مشترك سالم و بقاء نسل او است. از زمانی که الیس، کینزي و بعد از آن مسترز و جانسون، به مطالعه سیستماتیک رفتارهاي جنسی انسان پرداختند، روشن شد که مشکلات و اختلالات جنسی شایع تر از آن است که قبلاً تصور می گردید. وجود مشکلاتی در زمینه مسائل جنسی مثل کمبود تمایلات جنسی، ناتوانی جنسی و غیره چه بسا که به خاطر ترس و اضطراب، شرم و خجالت یا احساس بی کفایتی و گناه مخفی مانده وبیان نشده و زنان به علت حجب و حیا علائم این مشکلات را درست بیان نمی کنند و مشکلات جنسی بصورت نهفته با علائم و عوارض دیگري مثل ناراحتی هاي جسمانی، افسردگی و نارضایتی از زندگی زناشویی بروز می کند نارضایتی از مناسبات جنسی، علاوه برتأثیرات منفی روحی و روانی بر خود فرد مانند افسردگی، عدم تعادل روحی و روانی و شخصیتی،پیامدهایی چون پرخاشگري و خشونت، روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده نیز داشته و بردیگر اعضاء خانواده، اطرافیان و سلامت جامعه نیز تأثیر گذار خواهد بود(اوحدي، 1384 ).
رابطه جنسی با رضایت مداوم از رابطه پیوند دارد. همسران رضایتمند، همخوانی بیشتری میان فعالیت جنسی که خواهان آن هستند و فعالیت جنسی که تجربه می کنند گزارش می نمایند. هم چنین برای مردان و هم برای زنان، رضایت از رابطه جنسی به طور معناداری با سطح کارکرد خانواده ارتباط دارد تحقیقات حاکی از آن بود که رضایت جنسی مولّفه بسیار مهمی در روابط وفادارانه است. به هر حال رضایت اوّلیّه از رابطه جنسی یک عامل پیش بینی کننده قوی برای رضایت و تداوم رابطه در زمان های بعدی است(سلمانی،1387).
پژوهش ها نشان داده اند که توانایی مردان در خود ابرازی جنسی بیشتر از زنان است این موضوع می تواند تحت تاثیر تجارب گذشته دو جنس، نقش های جنسیتی و شیوه های تربیتی متفاوت باشد که ممکن است به تفاوت های اساسی در رضایت جنسی دو جنس منجر شود. اصولاً برداشت زنان و مردان از رابطه جنسی متفاوت است به هر حال یافته های ناهمسو در زمینه های تفاوت رضایت زناشوئی و متعاقب آن رضایت از روابط جنسی بین زنان و مردان می تواند بیانگر این مسئله باشد که رضایت زناشوئی و متعاقب آن رضایت از روابط جنسی بین زنان و مردان بیانگر این مسئله باشد که رضایت زناشویی و زیر مقیاس های ان از جمله رضایت جنسی وابسته به دو فردی است که با هم در روابط زناشویی قرار می گیرند و رضایت یا عدم رضایت در زن و مرد بیش از آنکه متاثر از جنس وی باشد از بافت زناشویی انها تاثیر پذیرفته و به همسویی و انطباق زن و شوهر بستگی دارد نه فقط به یکی از آنها بستگی دارد بنابراین برای تکمیل مناسب تر باید زوجین در مقایسه با هم مطالعه شوند تا بتوانند با سنجش جنبه های متفاوت زناشویی هر یک از زوجین به داوری در مورد تفاوت مردان و زنان در این زمینه پرداخت(گاتمن، 1389).

92

Uncategorized

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.