پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

(سایت مرجع پایان نامه )- –432

فایل- –432

فایل- –432

چنانچه بعد ازفراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و ..... از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم. چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت. نام ونام خانوادگي: مرضیه حسینی تاريخ و امضاء: اثر انگشت: 213106050990500این تعهد می بایست در حضور نماینده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود. ععاونت پژوهش و فناوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم: 1. اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند. 2. اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار. 3. اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه منع قانوني دارد. 4. اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني. 5. اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان،حيوان ونبات) و ساير صاحبان حق. 6. اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق. 7. اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت. 8. اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش. 2117725819150009. اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش. تقدیم به: ورای حد تقریر است شرح آرزومندی... پدر ومادر، تنها پشتوانه در زندگی از بدو تولد تا آخر هستی ، دو بال برای پرواز انسان به سوی سعادت، دو چشم برای دیدن تمام زیبایی ها و دو فرشته برای رسیدن به انتهای کمال... پس ای دیدگان من، شما که هدیه‌ای از جانب خداوند هستید را می‌پرستم و نتیجه‌ی کار خود را با تمام وجود به شما تقدیم می‌کنم. سپاسگزاری اکنون که با لطف عنایت خداوند تالیف این پایان نامه به انجام رسیده است لازم می‌دانم که از زحمات بی‌دریغ استاد ارجمند جناب آقای دکتر امین الله فاضل که هدایت این پایان نامه را به عهده داشتند، و کوشش بردبارانه‌ی ایشان سبب پوشش عیوب این پژوهش گردید، صمیمانه سپاسگزاری نمایم. همچنین از مدیر گروه محترم سرکار خانم دکتر محبوبه چین و سایر اساتید بزرگوار که از دانش بی‌منتشان بهره مند گردیدم، نهایت سپاسگزاری را دارم و صمیمانه از در گاه ایزد منان برایشان آرزوی سلامتی و بهروزی دارم. فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده.......................................................................................................................................................................................1 فصل نخست: مقدمه و کلیات 1-1- مقدمه............................................................................................................................................................................3 1-2-بیان مسئله....................................................................................................................................................................5 1-3-اهمیت وضرورت مسئله..............................................................................................................................................8 1-4-اهداف تحقیق.............................................................................................................................................................10 1-4-1-اهداف علمی..........................................................................................................................................................10 1-4-2-اهداف کاربردی.....................................................................................................................................................10 1-5-تعاریف واصطلاحات..................................................................................................................................................11 1-5-1- تعاریف مفهومی...................................................................................................................................................11 1-5-2- تعاریف عملیاتی...................................................................................................................................................12 فصل دوم: پیشینه پژوهش 2-1-مقدمه...........................................................................................................................................................................14 2-2- مفاهیم نظری رضایت زناشویی.............................................................................................................................15 2-3- رضایت زناشویی.......................................................................................................................................................17 2-4-عوامل تاثیرگذاربر رضايتمندي زناشويي...............................................................................................................19 2-5-عوامل توفیق وحفظ زناشویی.................................................................................................................................24 2-6-ارتباط جنسی ورضایت زناشویی............................................................................................................................25 2-7-ارتباط جنسی.............................................................................................................................................................27 2-8-نقش های جنسیتی..................................................................................................................................................28 2-9-رابطه جنسی:یک رخداد جسمی............................................................................................................................29 2-10-رابطه جنسی یک رخداد روان شناختی.............................................................................................................30 2-11-مولفه های جنسی.....................................................................................................................................................30 2-11-1-حرمت جنسی.......................................................................................................................................................30 2-11-2-اشتغال ذهنی جنسی..........................................................................................................................................31 2-11-3-آگاهی جنسی.......................................................................................................................................................31 2 -11-4-قاطعیت جنسی...................................................................................................................................................32 2-11-5-کنترل جنسی بیرونی..........................................................................................................................................33 2-11-6-رضایت جنسی.......................................................................................................................................................34 2-11-7-انگیزش جنسی.....................................................................................................................................................35 2-11-8-اضطراب جنسی....................................................................................................................................................36 2-11-9-کنترل جنسی درونی...........................................................................................................................................36 2-11-10-نظارت جنسی.....................................................................................................................................................36 2-11-11-ترس از رابطه جنسی .......................................................................................................................................36 2-11-12-افسردگی جنسی................................................................................................................................................37 2-12-نظریه ها و مفاهیم ...................................................................................................................................................37 2-12-1-نظریه فمینیستی................................................................................................................................................. 37 2-12-2-نظریه فروید...........................................................................................................................................................38 2-12-3-نظریه اریک فروم..................................................................................................................................................39 2-12-4-نظریه فرانکل..........................................................................................................................................................41 2-12-5-نظریه مزلو..............................................................................................................................................................41 2-12-6-نظریه پرلز .............................................................................................................................................................42 2-12-7-نظریه هورناي ......................................................................................................................................................42 2-12-8-نظریه رشدشناختی ............................................................................................................................................43 2-12-9-نظریه یادگیري اجتماعی....................................................................................................................................43 2-12-10-دیدگاه اسلام .....................................................................................................................................................44 2-12-11-نظریه وابس........................................................................................................................................................45 2-12-12-دیدگاه اریکسون................................................................................................................................................46 2-12-13-دیدگاه آلفرد آدلر..............................................................................................................................................46 2-12-14-نظریه میشل ......................................................................................................................................................47 2-12-15-نظریه سربین......................................................................................................................................................47 2-13-عوامل موثر بر نارضايتي جنسي در زندگي زناشويي.........................................................................................48 2-14-ارتباط ومهارتهای ارتباطی......................................................................................................................................51 2-15-انواع ارتباط................................................................................................................................................................53 2-16-محتوی کلام (موضوع گفتگو)...............................................................................................................................53 2-17-موانع ارتباط مؤثر....................................................................................................................................................53 2-18-مفاهیم نظری ارتباط.............................................................................................................................................54 2-19-مهارتهای ارتباطی...................................................................................................................................................55 2-20-مهارتهای ارتباطی ورضایت زناشویی.................................................................................................................57 2-21-پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش....................................................................61 2-22-فر ضيه ها...............................................................................................................................................................66 فصل سوم: روش تحقیق 3-1-طرح پژوهش............................................................................................................................................................70 3-2-جامعه ونمونه آماری...............................................................................................................................................70 3-2-1-جامعه...................................................................................................................................................................70 3-2-2-نمونه آماری........................................................................................................................................................70 3-3-داده های جمعیت شناختی پژوهش...................................................................................................................71 3-4-ابزار پژوهش.............................................................................................................................................................73 3-4-1-پرسشنامه رضایت زناشویی.............................................................................................................................73 3-4-2-پایایی پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ...................................................................................................73 3-4-3-مقیاس مهارتهای ارتباطی................................................................................................................................74 3-4-4-پایایی مقیاس مهارتهای ارتباطی...................................................................................................................75 3-4-5-پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی ...........................................................................................................75 3-4-6-پایایی پرسشنامه چندوجهی جنسی ............................................................................................................76 3-5-نحوه اجرا:.................................................................................................................................................................77 3-6-تجزیه وتحلیل داده‌ها.............................................................................................................................................77 فصل چهارم: یافته های تحقیق 4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش.............................................................................................................79 4-2 - ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش...........................................................................................................81 4-3- بررسی یافته های پژوهش.................................................................................................................................84 فصل پنجم: نتیجه گیري و پیشنهادها 5-1-خلاصه .....................................................................................................................................................................99 5-2-بحث و نتیجه گیري............................................................................................................................................100 5-3 جمع بندی و نتیجه گیری نهایی......................................................................................................................113 5-4-محدودیات.............................................................................................................................................................114 5-5-پیشنهادات ..........................................................................................................................................................114 پیوست ها پیوست-الف: پرسشنامه مهارتهاي ارتباطی..............................................................................................................117 پیوست-ب: پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ......................................................................................................121 پیوست-ج: پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی................................................................................................125 منابع منابع فارسی ...................................................................................................................................................................135 منابع لاتین .....................................................................................................................................................................145 چکیده انگلیسی..............................................................................................................................................................149 فهرست جداول عنوان صفحه جدول 3-1: فراواني، درصد و درصد تراكمي پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيلات .............................71 جدول 3-2: فراواني، درصد و درصد تراكمي پاسخگويان بر اساس شغل ..................................................71 جدول 3-3: فراواني، درصد و درصد تراكمي پاسخگويان بر اساس تعداد فرزندان ..................................72 جدول 3-4- توصیف سن و مدت زمان ازدواج پاسخگویان ..........................................................................72 جدول 4-1: ميانگين و انحراف استاندارد مهارتهاي ارتباطي .......................................................................79 جدول 4-2: ميانگين و انحراف استاندارد مسائل جنسي ..............................................................................80 جدول 4-3: ميانگين و انحراف استاندارد رضايت زناشويي ..........................................................................81 جدول 4-4: ماتریس همبستگی متغیرهای مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی ............................82 جدول 4-5: ماتریس همبستگی متغیرهای مسائل جنسی با رضایت زناشویی .......................................83 جدول4-6 . رگرسیون خطی ساده رضایت زناشویی روی مهارت های ارتباطی زنان متأهل ..................84 جدول 4-7: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني نمره‌ي كلي رضايت زناشويي از روي مهارتهاي ارتباطي .................................................................................................................................................85 جدول 4-8: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد رضايت زناشويي از روي مهارتهايارتباطي ....................................................................................................................................................................86 جدول 4-9: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد ارتباطات از روي مهارتهاي ارتباطي ......87 جدول 4-10: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد حل تعارض از روي مهارتهايارتباطي .................................................................................................................................................................. 88 جدول 4-11: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد تحريف آرماني از روي مهارتهاي ارتباطي ....................................................................................................................................................................89 جدول 4-12: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني نمره‌ي كلي رضايت زناشويي از روي مسائل جنسي ......................................................................................................................................................................90 جدول 4-13: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد رضايت زناشويي از روي مسائل جنسي ....................................................................................................................................................................92 جدول 4-14: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد ارتباطات از روي مسائل جنسي ...........93 جدول 4-15: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد حل تعارض از روي مسائل جنسي ......94 جدول 4-16: رگرسيون با ورود همزمان براي پيش‌بيني بُعد تحريف آرماني از روي مسائل جنسي .95 جدول 4-17: رگرسيون قدم به قدم براي پيش‌بيني رضايت زناشويي از روي مهارتهاي ارتباطي و مسائل جنسي .........................................................................................................................................................96 رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهر گچساران به وسیله ی: مرضیه حسینی چکیده این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین مولفه های جنسی و مهارتهای ارتباطی بارضایت زناشویی درزنان متاهل انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع همبستگی جامعه مورد نظر کلیه ی زنان (زنان متاهل) شهرگچساران و تعداد نمونه مورد نظر200 نفراز آنهایی که به مراکز مشاوره مراجعه و تمایل به همکاری داشتند به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل: پرسشنامه رضایت زناشویی، مقیاس مهارتهای ارتباطی، پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی می باشد که بر روی آزمودنی ها اجرا شد و داده های بدست آمده به کمک نرم افزارspss نسخه 19 و با روشهای آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (مثل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه همزمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که : بین مهارت های ارتباطی و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین مولفه های جنسی و رضایت زناشویی رابطه معنادار وجود ندارد. مسائل جنسی و مهارتهای ارتباطی پیش بینی کننده رضایت زناشویی می باشد.از بين ابعاد مهارتهای ارتباطی، تنها مهارتهاي ارتباطي سخن گفتن و مهارتهاي ارتباطي تفسير و شفاف‌سازي صحبت‌هاي مخاطب، پيش‌بين معني‌داري براي نمره‌ي کلی رضایت زناشویی، بودند. در نتیجه سلامت جامعه به سلامت و پویایی نظام خانواده وابسته است و سلامت و تعادل و تعالی نظام خانواده نیز به کیفیت روابط بین زن و شوهر، و رضایت زناشویی بستگی دارد. کلمات کلیدی: مهارت های ارتباطی، مولفه های جنسی، رضایت زناشویی فصل اول: مقدمه و کلیات 1-1- مقدمه ازداوج مقدس ترین و پیچیده ترین رابطه میان دو انسان از دو جنس مخالف است که ابعاد وسیع، عمیق و هدف های متعددی دارد. بی شک هیچ نابهنجاری عاطفی و اجتماعی که از تأثیر خانواده فارغ باشد وجود ندارد(دانش ؛1384).اگر جامعه ای از خانواده های سالم و متعادل برخوردار نباشد، نمی تواند ادعای سلامتی کند. خانواده هایی که در آن زن و شوهر با هم تفاهم دارند و از زندگی احساس رضایت می کنند کارکرد مناسب تری داشته و نقش خود را بهتر ایفا می کنند. رضایت زناشویی یکی از عوامی پیشرفت و دست یابی به اهداف زندگی است( بخشی و همکاران؛1386). رضایت زناشویی عبارت است از وجود یک رابطه دوستانه همراه با حس تفاهم و درک یکدیگر، وجود یک تعادل منطقی بین نیازهای مادی و معنوی زوجین . رضایت زناشویی در خانواده مهمترین رکن سلامت روانی افراد خانواده است. (کجباف ؛ 1383). رضایت زناشویی نشانگر استحکام و کارایی نظام خانواده است. خانواده و جامعه سالم از پیوندهای آگاهانه و ارتباط سالم و بالنده زوجین شکل می گیرد. چنانچه پایه خانواده از استحکام لازم برخوردار نباشد تبعات منفی آن نه تنها برای خانواده بلکه برای کل جامعه خواهد بود. (ابراهیمی؛1387). رضايت زناشویی کیفیتی است که از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد از جمله: عوامل روانی- شخصیتی، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی. در میان مجموعه ی این عوامل تعامل زناشویی گاه از عواملی نظیر مسائل و روابط جنسی تاثیر می پذیرد و موجب می شود فرد نیازی فزاینده برای تکیه کردن به همسر خویش در انجام مسائل خود احساس کند(دنفورث،2004). رابطه جنسی با رضایت مداوم از رابطه پیوند دارد (هالفورد، 1384). همسران رضایتمند، همخوانی بیشتری میان فعالیت جنسی که خواهان آن هستند و فعالیت جنسی که تجربه می کنند گزارش می نمایند. هم چنین برای مردان و هم برای زنان، رضایت از رابطه جنسی به طور معناداری با سطح کارکرد خانواده ارتباط دارد (گریف و مالهرب، 2001) پژوهش رزن- گراندن و همکاران (2004) حاکی از آن بود که رضایت جنسی مولّفه بسیار مهمی در روابط وفادارانه است. به هر حال رضایت اوّلیّه از رابطه جنسی یک عامل پیش بینی کننده قوی برای رضایت و تداوم رابطه در زمان های بعدی است. طبق نظر اسپنس4 (1997 به نقل از هالفورد، 1384) رابطه جنسی کم و ناخوشایند، منشا تعارضاتی در زوجین مشکل دار است و از سوی دیگر، بنابر نظر مسترز و جانسون1 (1970) مشکلات جنسی اغلب به خاطر ارتباط ضعیف در زندگانی زناشویی است و لذا قسمتی از درمان آنها برای مشکلات جنسی عبارت است از کمک به زوج ها برای بهبود رابطه کلی خود با طرف مقابل .کار (2000) معتقد است هماهنگی جنسی و نه فراوانی فعالیت جنسی با رضایت زناشویی مرتبط است ( مسترز وجانسون،1970به نقل ازهالفورد،1384). در زمينة رابطة جنسي نيز ميتوان گفت كه اگر چه زندگي زناشويي سعادتمندانه فقط تا اندازهاي مربوط به رابطة جنسي است ولي اين رابطه ممكن است از مهمترين علل خوشبختي يا عدم خوشبختي در زندگي زناشويي باشد. زيرا اگر اين رابطه قانع كننده نباشد منجر به احساس محروميت، ناكامي و عدم احساس ايمني (به خطر افتادن سلامت روان) و در نتيجه از هم پاشيدگي خانواده ميشود(شاملو، 1380). زندگي مشترك تحت تأثير عوامل متعددي قرار مي گيرد كه پارهاي از آنها ممكن است زوجين را به طرف اختلاف و درگيري، جدايي رواني و حتي طلاق سوق دهد، تحقيقات مختلف نشان داده است كه يكي از مهمترين عوامل مشكل زا، اختلال در ارتباط يا به عبارتي اختلال در فرايند تفهيم و تفاهم ارتباطی است(حیدری، مظاهری، پوراعتماد، 1384). ارتباط، سراسر زندگي انسان را در بر گرفته است. انسان به كمك ارتباط، زنده ميماند،رشد و تكامل مي يابد و سعادت و خوشبختي وي تا حد زيادي به چگونگي رابطه ي او با ديگران بستگي دارد.در اين بين، ارتباط زناشويي به عنوان طولاني ترين و عميق ترين نوع ارتباط همواره مورد توجه بوده است زيرا ازدواج رضايت بخش، براي سلامت جسمي و رواني همسران بسيار مفيد است(سياوشي و نوابي نژاد،1384). ارتباط زناشويي مي توانددست مايه ي شادي يا منبع بزرگ رنج و تالم باشد. ارتباط، به زن و شوهر اين امكان را مي دهد كه با يكديگر به بحث و تبادل نظر بپردازند و مشكلاتشان را حل كنند. زوج هايي كه نتوانند با يكديگر ارتباط بر قرار كنند در يك وضعيت نامشخص قرار مي گيرند (يانگ ولانگ،1998 ). 1-2-بیان مسئله رضایت زناشویی ارزیابی ذهنی و احساس فرد در مورد رابطه زناشویی اش می باشد(برازنده،1384). رضایت زناشویی مفهومی گسترده و چند بعدی است که عوامل مختلفی در آن دخیل و تأثیر گذار است. این مفهوم،بخش وسیعی از پژوهش هاي منتشر شده در زمینه زناشویی را به خود اختصاص داده است(کدیر وهمکاران، 2005). در این زمینه توجه به کانون خانواده به عنوان اساسی ترین عنصراجتماعی ضروري به نظرمی رسد خانواده سالم خانوادهاي است که در آن افراد رشد سالم دارند و ارتباطات میان افراد، روال طبیعی دارد یعنی افراد خانواده با یکدیگر روابطی هماهنگ دارند و با آهنگی ملایم و روان با یکدیگر رفتار می نمایند عوامل مختلفی بر دوام این نوع خانواده تأثیر می گذارند که از جمله آنها رضایت بین زوجین است. رضایت زناشویی یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر عملکرد خانواده است رضایت زناشویی، احساسات عینی از خشنودي، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر در همه جنبههاي ازدواجشان است بررسی عوامل مؤثر در رضایت زناشویی از این جهت حائز اهمیت است که رضایت فرد از زندگی زناشویی بخش مهمی از سلامت فردي محسوب می گردد. در واقع ارتباط با همسر، جنبه مرکزي زندگی عاطفی و اجتماعی یک شخص است و نارضایتی زناشویی می تواند به توانایی زن و شوهر براي برقراري روابط رضایتمندانه با فرزندان و سایر اشخاص خارج از خانواده آسیب برساند(حموله، روزي طلب،1388). در دنیای اطلاعات وجهان ارتباطات امروز،که پیشرفت تکنولوژی، هرلحظه، انسانهای جوامع وفرهنگ های مختلف را به یکدیگر نزدیک و نزدیکترمی کند، خواسته های بشر، بیشتر وجدیتر شده و رفاه، آزادی، آرامش، لذت وتنوع اهمیت بیشتری پیدا نموده اند از این رورابطه جنسی جایگاهی مهمتر یافته و نه تنها درردهی نیازهای فیزیولوژیک انسانها همانند تشنگی،گرسنگی و نیاز به هوا و خواب، بلکه درحیطه نیازهای معنوی چون نیازبه زیبایی وکمال درنظرگرفته می شود اما ابهامات،خرافات وجهالت های پیرامون آن هنوز ازبین نرفته اند( اوحدی،1385). غریزه جنسی از نیازهای ذاتی انسان است. به طوری که کرلو (1967) این نیاز را در رده نیازهای جسمانی یا نیازهای حیاتی اولیه قرارداده است. درزمینه رابطه جنسی نیز می توان گفت که اگر چه زندگی زناشویی سعادتمندانه فقط تا اندازه ای مربوط به رابطه جنسی است ولی این رابطه ممکن است که از مهم ترین علل خوشبختی یا عدم خوشبختی در زندگی زناشویی باشد. زیرا اگر این رابطه قانع کننده نباشد منجر به احساس محرومیت، ناکامی وعدم احساس ایمنی (به خطر افتادن سلامت روان ) و در نتیجه از هم پاشیدگی خانواده می شود( صیادپور، 1384 ). امروزه روابط جنسی به عنوان یک رفتارجنسی فردی به عنوان یک رفتاراساسی درزندگی انسانها به ویژه زندگی زناشویی محسوب می شود. نقش آگاهی ودانش فرد نسبت به مسائل جنسی بسیار مهم است ومی تواند برهمه ارتباطات وتعاملات زندگی زوجین تاثیرگذارباشد.جایگاه شناخت به عنوان یک متغیر واسطه ای تعامل افراد با یکدیگر نقش بسیار برجسته ای دارد. شناخت و دانش فردمی تواند به ادراک وتوانایی برای حل مشکلات بیانجامدآگاهی ودانش جنسی زوجین نیزلذت وبهبودرابطه زناشویی وعاطفی بین آنها را درپی دارد. اگرزوجین درزندگی خود شناخت بیشتری نسبت به این بعدمهم رابطه داشته باشند، قادرخواهند بودکه شیوه های ارتباطی خود را تغییر دهند و آنها را بهبود بخشند و درهنگام بروز تعارضات و مشکلات زناشویی یک راه حل سازنده را درپیش بگیرند(صیادپور، 1384 ). مهارتهای ارتباطی شامل دو دسته مثبت و منفی هستند پیامهای مثبت، مثل همدلی، جملات حمایت کننده ومهارتهای حل مسئله،مهارتهای منفی مثل نداشتن همدلی،مهارتهای حل مسئله ضعیف،پیامهای متناقض وبن بست دوسویه،فرستادن پیامهای ناهماهنگ(السون وهمکاران،1983؛به نقل ازکرو ،ریدلی؛ ترجمه موسوی،1384).چنین به نظرمی رسدکه اغلب زوجها انتظاریک رابطه منصفانه همراه با پاداش وهزینه مساوی را دارند.وجود کمبود تقابل درارتباط به ویژه کمبود تقابل در درک، انتقال،دریافت پیامهای هیجانی،سطح رضایت دررابطه زناشویی را به طورمعناداری کاهش می دهد(کرو،ریدلی؛ترجمه موسوی ،1384). بطورکلی می توان گفت از آنجاکه مسائل جنسی ومهارتهای ارتباطی زوجین جزء مهمی ازرابطه زناشویی را تشکیل می دهدمعمولاً نارضایتی دربخشی ازرابطه زوجین به راحتی به بخشهاي دیگر سرایت می کندلذاشناخت عوامل ایجادکننده یک نارضایتی میتواندبه کاهش نارضایتی هاي دیگروحل مشکلات دربخشهاي دیگر زندگی بیانجامد با توجه به آنچه مطرح شد می توان پی برد این موضوع امروزه به مسأله اي بسیارمهم تبدیل شده وابعاد مطروحه آن جاي بررسی وپژوهش بسیاردارد لذا این پژوهش درصدد پاسخ به این مسئله می باشدکه آیا بین مولفه های جنسی ومهارتهای ارتباطی بارضایت زناشویی در زنان متاهل رابطه معنادار وجود دارد؟ 1-3-اهمیت مسئله اهميت موضوع اين پژوهش به تاثير و اهميت استحكام خانواده و نقش آن در جامعه است.به دليل انتزاعي بودن موضوع و متغيرهاي تحقيق، در فرهنگ هاي مختلف رضايت و سازگاري و همچنين تعريف هوش هيجاني ،بنا به بررسي هاي به عمل آمده ، معمولاً متفاوت ديده شده است.مفاهيم ارزشي داراي چنين خصوصياتي هستند.با توجه به جديد بودن مفهوم هوش هيجاني ، تحقيقات متفاوتي در اين زمينه با ساير متغييرها صورت پذيرفته است و نتايج متفاوتي بدست آمده است كه در پيشينه تحقيق بيان شده است. اما آنچه به عنوان يك خلاء تحقيقاتي به نظر مي رسد اين است كه، در زمينه رضايت جنسي و سازگاري زناشويي، بايستي زوج هاي يك خانواده مورد آزمون قرار گيرند و بيشتر پژوهش ها، در اين متغيرها، فقط جنسيت ملاك عمل بوده و ديدگاه زوج هاي حقيقي مورد آزمون قرار نگرفته است،چرا كه در اين صورت نتايج و تحليل ها بيشتر و بهتر به واقعيت، زندگي زوج ها نزديك تر است.براي داشتن يك خانواده سازگار، پرداختن به اين موضوع از اهميت و ضرورت خاص خود برخوردار است. نتايج اين تحقيق مي تواند به مباني نظري و غناي علم روان شناسي و مشاوره كمك قابل توجهي بنمايد و در عمل نتايج مي تواند در كلينيك هاي مشاوره ازدواج و خانواده مورد استفاده قرار گيرد تا در شرايطي كه زوج ها از هم آشنايي چنداني ندارند با يك مشاوره در خصوص ميزان رضايت جنسي و موارد توافق در رضایت زناشويي، به عنوان راهنمايي براي بهتر انتخاب كردن زوج هم كفو خود باشد(سيف، 1384). یکی از ابعاد مهم رابطه همسران که اغلب مورد غفلت قرار می گیرد، رابطه جنسی می باشد."میل جنسی در تمامی جوامع و مذاهب یک تابو است که در هاله اي از مسائل خرافی پیچیده شده و صحبت در حدود آن معمولاً با احساس هاي منفی مثل شرم، خجالت، ترس و گناه همراه است. این در حالی است که رفتار و روابط جنسی، مثل خوردن و آشامیدن جزئی از نیازهاي زندگی همه انسانها و به عبارتی لازمه یک زندگی مشترك سالم و بقاء نسل او است. از زمانی که الیس، کینزي و بعد از آن مسترز و جانسون، به مطالعه سیستماتیک رفتارهاي جنسی انسان پرداختند، روشن شد که مشکلات و اختلالات جنسی شایع تر از آن است که قبلاً تصور می گردید. وجود مشکلاتی در زمینه مسائل جنسی مثل کمبود تمایلات جنسی، ناتوانی جنسی و غیره چه بسا که به خاطر ترس و اضطراب، شرم و خجالت یا احساس بی کفایتی و گناه مخفی مانده وبیان نشده و زنان به علت حجب و حیا علائم این مشکلات را درست بیان نمی کنند و مشکلات جنسی بصورت نهفته با علائم و عوارض دیگري مثل ناراحتی هاي جسمانی، افسردگی و نارضایتی از زندگی زناشویی بروز می کند (اوحدي،1384) نارضایتی از مناسبات جنسی، علاوه برتأثیرات منفی روحی و روانی بر خود فرد مانند افسردگی، عدم تعادل روحی و روانی و شخصیتی،پیامدهایی چون پرخاشگري و خشونت، روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده نیز داشته و بردیگر اعضاء خانواده، اطرافیان و سلامت جامعه نیز تأثیر گذار خواهد بود.نتایج مطالعات نشان می دهند که رضایت جنسی و رضایت زناشویی با یکدیگر ارتباط متقابل دارندرضایت از رابطه زناشویی، باعث احساس شاد بودن وایجاد صمیمیت در زوجین می شود(گئو ، هانگ،2005). از آنجا كه آمار طلاق در كل جهان در حال افزايش است و اين افزايش تا حدي است كه برخي از كشورها با بحران روبه رو شده اند، به همين سبب در دهة گذشته پژوهشگران بسياري عوامل مؤثر بر رضايت زناشويي را بررسي كرده اند(منجزی وهمکاران، 1391). آمار نشان می دهد که 50 درصد زوجین در مراحلی از زندگی زناشویی خود اختلال در روابط جنسی را تجربه کرده اند. پژوهش در زوج هاي موفق نیز نشان می دهد که 77 درصد خانم ها دچار نارسایی جنسی بوده اند، بنابراین حتی در افراد موفق از نظر جنسی نیز ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد. اختلالات جنسی به هر علتی که ایجاد شوند داراي پیامدهاي منفی بسیاري هستند. تحقیقات نشان می دهد که نارسایی هاي جنسی ارتباط تنگاتنگی با عدم رضایت زناشویی ودر نتیجه طلاق دارد. مطالعات نشان می دهد1/68درصد از زنان مراجعه کننده به دادگاه هاي طلاق مشکلاتی در روابط جنسی داشته اند(توکلی زاده، وثوق، 1392). از دیگر مشکلات بین زوج مشکلات ارتباطی است که بسیار رایج می باشد بیش از 90 درصد از زوجهایی که از زندگی خود رضایت چندانی نداشته و روابط آشفته ای را تجربه می کنند دارای مشکل ارتباطی و عدم مهارت لازم در این زمینه می باشند، واین مشکل را به عنوان مشکل اصلی خود بیان میکنند(رضازاده، 1387). با توجه به اهمیت مسائل بیان شده در یک ارتباط زناشویی وتاثیر متقابل این متغیرها محقق را برآن داشت تا اهمیت هر یک از این ابعاد را مشخص کرده و به هدف مورد نظر خود که همان بررسی رابطه بین مولفه های جنسی و مهارتهای ارتباطی بر رضایت زناشویی بپردازد. 1-4-اهداف تحقیق 1-4-1-هدف علمی: بررسی مولفه های جنسی ومهارتهای ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متاهل میباشد . 1-4-2-هدف کاربردی: نتایج به دست آمده از پژوهش دردرمان مشکلات جنسی و بالارفتن سطح رضایت زناشویی در مراکز مشاوره خانواده و برای مشاوران و روانشناسان کاربرد دارد. 1-5-تعاریف واصطلاحات 1-5-1-تعاریف مفهومی 1-تعریف مفهومی رضایت زناشویی:رضايت مندي زناشويي انطباق بين وضعيت موجود فرد درروابط زناشويي با وضعيت مورد انتظار است (روف ،1989؛به نقل ازفراست،1381). 2-تعریف مفهومی مهارت های ارتباطی: مجموعه ای از فعالیت ها و تعاملات است که موجب وتامین نیازهای افراد می گردد و به عنوان یک نیاز انسانی بین انسان هایی که با هم زندگی می کنند پدیدار می شود(عطاري،حسين پور،راهنورد،1388). 3-مولفه های جنسی: عبارت است از ابعادی مثل آگاهی جنسی، حرمت جنسی، اشتغال ذهن جنسی، کنترل جنسی درونی و بیرونی، انگیزش جنسی، اضطراب جنسی، قاطعیت جنسی، افسردگی جنسی، نظارت جنسی، ترس از رابطه جنسی، رضایت جنسی. 1-حرمت جنسی: توجه مثبت و توانایی اطمینان به تجربه مسائل جنسی از طریقی لذت بخش و راضی کننده. 2-اشتغال ذهنی جنسی: تمایل به تفکر بیش از حد در مورد مسائل جنسی. 3-کنترل جنسی درونی: اعتقاد به اینکه ابعاد جنسی زندگی فرد تحت کنترل شخصی خود فرد هستند. 4-آگاهی جنسی: تمایل فرد به تفکر و اندیشه در مورد طبیعت مسائل جنسی. 5-انگیزش جنسی: تمایل به درگیر شدن در یک رابطه جنسی. 6-اضطراب جنسی: احساس تنش، راحت نبودن، و اضطراب فرد در مورد ابعاد جنسی زندگی. 7-قاطعیت جنسی: تمایل به قاطعیت در روابط جنسی. 8-افسردگی جنسی: تجربه فرد از احساس غمگینی، ناراحتی، و افسردگی در مورد زندگی جنسی اش. 9-کنترل جنسی بیرونی: اعتقاد فرد به اینکه مسائل جنسی اش تحت تاثیر چیزهایی خارج از کنترل وی قرار دارند. 10-نظارت جنسی: تمایل فردآگاهی از تاثیری که مسائل جنسی زندگی اش بردیگران می گذارد. 11-ترس از رابطه جنسی: ترس از ایجاد رابطه جنسی با فرد دیگر. 12-رضایت جنسی: تمایل فرد به اینکه از ابعاد زندگی جنسی اش به حد زیادی رضایت داشته باشد(اسنل وهمکاران، 1993). 1-5-2-تعاریف عملیاتی 1-تعریف عملیاتی رضایت زناشویی:عبارت از نمره هر آزمودني در پاسخ به سوالات آزمون رضايت زناشویی اینریچ است كه در اين تحقيق براي سنجش رضايت زناشویی بكار رفته است . و نمره بالاتر نشانه رضايت بيشتر و بر عكس. 2-تعریف عملیاتی مهارتهای ارتباطی: عبارت از نمره هر آزمودني در پاسخ به سوالات آزمون مهارتهای ارتباطی است كه در اين تحقيق براي سنجش مهارتهای ارتباطی بكار رفته است . و نمره بالاتر نشانه مهارت ارتباطی بيشتر و بر عكس.

92

Uncategorized

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.