پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

ماه: جولای 2017

10 جولای 0

(سایت مرجع تحقیق علمی )- –440

بر خود لازم می بینم از دلگرمی و تشویق استاد ارجمندم جناب آقای دکتر پرویز ساکتی، استاد راهنما، که در طول نگارش این مجموعه با راهنمایی‌های عالمانه و به‌جایشان، سکاندار شایسته‌ای در هدایت این پایان نامه بوده‌اند و در نگارش […]

Read More
10 جولای 0

تحقیق علمی های ارشد- –438

مؤلفه های هوش هیجانی 44پیشینه تحقیقاتی52فرضیه ها 58تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 58فصل سوم : روش تحقیق طرح کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….62جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….62نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….62 یافته های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………….63 ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….66 پرسشنامه شخصیت…66 پرسشنامه هوش هیجانی .68 پرسشنامه رفتار رانندگی […]

Read More
10 جولای 0

(سایت پایان نامه )- –437

4. اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني.5. اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان،حيوان ونبات) و ساير صاحبان […]

Read More
10 جولای 0

(سایت پایان نامه )- –436

3-4-2 نمونه گیری چند مرحله ای :………………………………………………………………………………….52 3-4-3 حجم نمونه :………………………………………………………………………………………………………..533-5 ابزارها و مقیاس های پژوهش :…………………………………………………………………………………………54 3-5-1 پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند…………………………………………………….54 3-5-1-1 معرفی آزمون :…………………………………………………………………………………………………..54 3-5-1-2 شیوه نمره گذاری :……………………………………………………………………………………………….543-5-1-3 پایایی :………………………………………………………………………………………………………………..543-5-2 پرسشنامه درگیری والدین در […]

Read More
10 جولای 0

پژوهش ایرانداک- –434

3-2-سازگاری فردی ………………………………………………………………………… 52 3-3-دیدگاه نظری درباره سازگاری و ناسازگاری …………………………………. 52 4-ادبیات پژوهشی ……………………………………………………………………………. 55 4-1-یافته های پژوهشی داخلی …………………………………………………………. 55 4-2-یافته های پژوهشی خارجی ……………………………………………………….. 59فصل سوم : روش اجرای پژوهش …………………………………………………………………… 64 1-روش پژوهش ……………………………………………………………………………… 65 2-جامعه […]

Read More
10 جولای 0

- –433

جدول 4 -4 :آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گامرابطه باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر66جدول 4-5 – خلاصه نتايج رگرسيون گام به گام براي […]

Read More
10 جولای 0

پژوهش های ارشد- –432

6. اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.7. اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از […]

Read More
10 جولای 0

مقاله- –429

تعهد سازمانی متغیری است که با انگیزش و خشنودی شغلی پیوسته است و دارای اجزاء زیر می باشد.ـ قبول ارزشها و اهداف سازمانـ تمایل به اعمال تلاش برای سازمانـ دارا بودن میل قوی برای پیوسته ماندن به سازمان(ماودی،پورتر و استیرز، […]

Read More
10 جولای 0

دانلود فایل- –428

عنوان صفحهچکیده1فصل اول :کلیات TOC \o “1-3” \h \z \u 1– 1. مقدمه PAGEREF _Toc397780631 \h 31 -2. بیان مسئله PAGEREF _Toc397780632 \h 61-3. اهمیت و ضرورت پژوهش PAGEREF _Toc397780633 \h 101–4. هدف پژوهش PAGEREF _Toc397780634 \h 121-5. سؤال کلی […]

Read More
10 جولای 0

تحقیق علمی های ارشد- –422

2-4- مکانیسم های تابآوری………292-5- نظریه ایجاد و توسعه هیجان مثبت و تاب آوری………312-6- مبانی نظری در باب سازه دلبستگی……..342-7- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی ……. 392-8- نظریه یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………….402-9- نظريه تحول شناختي……..412-10- نظريه كردارشناسي..422-11- نظريه دلبستگي بالبي…………………………………………………………………………………………………………432-12- نظريه دلبستگي باولبي………………………………………………………………………………………………………442-13- سبك […]

Read More

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.